Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:36:11
bod č. 11.VZ - Veřejná zakázka "Výměna VZT obřadní síně a kondenzačních jednotek v prostorách MMO", poř. č. 243/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05892/RM1418/85          .....             84

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na realizaci stavby „Výměna 
VZT obřadní síně a kondenzačních jednotek v 
prostorách MMO" v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


MORYS s.r.o.

se sídlem: Korejská 894/9, 702 00 Ostrava

IČO: 42864771


za cenu nejvýše přípustnou 1.361.241,00 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro