Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:35:12
bod č. 4.VZ - Veřejná zakázka "Pasportizace objektů Výstaviště Černá louka", poř. č. 13/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05890/RM1418/85          .....             84

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na vypracování pasportizace 
dotčených objektů v areálu Výstaviště Černá 
louka, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu se společností:


SPAN s.r.o.

se sídlem: Kratochvílova 931/3, Moravská Ostrava, 702 00 
Ostrava

IČO: 47153521


za cenu nejvýše přípustnou 295.000,- Kč bez DPH.


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro