Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:34:07
bod č. 4. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05888/RM1418/85          .....             84

1) souhlasí
s kácením dřevin na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy a s podáním 
žádostí o povolení kácení dřevin, a to:


a) 1 ks habr o obvodu kmene 107 cm,

1 ks hrušeň dvojkmen o obvodu kmene 113 cm + 116 cm,

2 ks akát o obvodu kmene 118 cm a 209 cm

vše rostoucí na pozemku parc.č. 213/23 – ostatní 
plocha, silnice v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava – dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu,


b) 8 ks topol o obvodech kmenů 173 cm, 177 cm, 150 cm, 178 cm, 177 cm, 147 cm, 
205 cm a dvojkmen 157 cm + 92 cm,

rostoucí na pozemku parc.č. 1987/7 - ostatní plocha, jiná 
plocha a pozemku parc.č. 2001/8 – ostatní plocha, jiná 
plocha v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava – dle přílohy č. 
2 předloženého materiálu,


c) 1 ks borovice o obvodu kmene 163 cm,

rostoucí na pozemku parc.č. 400/4 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Přívoz, obec Ostrava - dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu.


05888/RM1418/85          .....             84

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
hospodářské správy

zajistil vyhotovení žádostí o zahájení 
řízení o povolení kácení dřevin a 
vydání rozhodnutí příslušným 
správním orgánem dle bodů 1a) až 1c) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 03.03.2017
05888/RM1418/85          .....             84

3) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy

k podpisu žádostí dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 03.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro