Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:24:53
bod č. 30. - Návrh na uzavření Smlouvy o účtu pro dosud nevzniklou právnickou osobu s Českou spořitelnou, a.s. - Opravy a údržba komunikací Ostrava, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05882/RM1418/85          .....             07

1) rozhodla
o uzavření Smlouvy o účtu pro dosud nevzniklou právnickou 
osobu s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45 
24 47 82 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za 
podmínky, že zastupitelstvo města rozhodne o založení 
obchodní společnosti Opravy a údržba komunikací Ostrava, 
s.r.o.


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro