Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:24:07
bod č. 9.VZ - Veřejná zakázka "Pasport zeleně - IS", poř. č. 2/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05881/RM1418/85          .....             83

1) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- snižují běžné výdaje na ORJ 190, § 3745, pol. 5169 
o 576 tis. Kč


- zvyšují kapitálové výdaje na ORJ 134, 
§ 6171, pol. 6111 o 543 tis Kč (informační systém)

- zvyšují běžné výdaje na ORJ 134, § 6171, 
pol. 5167 o 13 tis. Kč (školení)

- zvyšují běžné výdaje na ORJ 134, § 6171, 
pol. 5168 o 20 tis. Kč (převod dat, systémová podpora)


05881/RM1418/85          .....             83

2) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy na poskytnutí a 
implementaci informačního systému pro vedení pasportu 
zeleně a poskytnutí systémové podpory na dobu neurčitou v 
rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


HF Biz s.r.o.

Sídlo: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk

IČO: 27836649


za ceny uvedené v předloženém materiálu


05881/RM1418/85          .....             83

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 28.02.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro