Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:21:15
bod č. 10. - Poskytnutí účelových neinvestičních transferů z Fondu životního prostředí města Ostravy na chemickou ochranu thujových porostů na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě, tahové zkoušky 26 lip na ul. Kmetská, k. ú. Slezská Ostrava a realizaci projektu "Revitalizace zeleně na vybraných plochách městské části Ostrava-Svinov - Park na náměstí Dr. Brauna" a změna charakteru části účelového neinvestičního transferu na realizaci projektu "Zahrada u mateřské školy ul. Stanislavského"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05878/RM1418/85          .....             80

1) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z 
Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
90.000 Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na chemickou ochranu 
thujových porostů na Ústředním hřbitově ve Slezské 
Ostravě dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu a za podmínek uvedených v 
příloze č. 6 předloženého materiálu


05878/RM1418/85          .....             80

2) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy ve 
výši 251.680 Kč městskému obvodu Slezská Ostrava na 
tahové zkoušky 26 ks lip na ul. Kmetská, k. ú. 
Slezská Ostrava dle přílohy č. 2 a důvodové zprávy 
předloženého materiálu a za podmínek uvedených v 
příloze č. 7 předloženého materiálu


05878/RM1418/85          .....             80

3) rozhodla
o poskytnutí účelového neinvestičního transferu z 
Fondu životního prostředí města Ostravy ve výši 
573.273,60 Kč městskému obvodu Svinov na realizaci projektu 
"Revitalizace zeleně na vybraných plochách městské 
části Ostrava-Svinov - Park na náměstí Dr. Brauna" 
dle přílohy č. 3 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu a za podmínek uvedených v příloze č. 8 
předloženého materiálu


05878/RM1418/85          .....             80

4) rozhodla
o změně charakteru části účelového neinvestičního 
transferu na investiční, a to ve výši 10.000 Kč na 
dokončení projektu "Zahrada u novostavby mateřské 
školy na ul. Stanislavského" dle přílohy č. 4 a 
důvodové zprávy předloženého materiálu


05878/RM1418/85          .....             80

5) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


u statutárního města Ostravy:


- zvyšuje financování na ORJ 120

pol. 8115, ÚZ 1030 
................................................................ o 916 tis. Kč


- zvyšují se převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - výdaje

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 503 .................. o 
342 tis. Kč

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 522 .................. o 
564 tis. Kč

§ 6330, pol. 5347, ÚZ 1030, ORJ 120, ORG 622 .................... o 
10 tis. Kč


u městského obvodu Slezská Ostrava:


- zvyšují převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 503 
.................................. o 342 tis. Kč


- zvyšují běžné výdaje

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 
..................................................... o 342 tis. Kč


u městského obvodu Svinov:


- zvyšují převody mezi statutárním městem a 
městskými obvody - příjmy

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 522 
.................................. o 564 tis. Kč

§ 6330, pol. 4137, ÚZ 1030, ORG 622 
.................................... o 10 tis. Kč


- zvyšují běžné výdaje

§ 3xxx, pol. 5xxx, ÚZ 1030 
..................................................... o 564 tis. Kč


- zvyšují kapitálové výdaje

§ 3xxx, pol. 6xxx, ÚZ 1030 
....................................................... o 10 tis. Kč


05878/RM1418/85          .....             80

6) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
5) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 28.02.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro