Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:20:16
bod č. 9. - Poskytnutí účelového investičního a neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy Domovu pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace na realizaci dokončení revitalizace zahrady dle projektu „Doplňkové úpravy zahrady Domova pro seniory Kamenec“
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05877/RM1418/85          .....             80

1) rozhodla
o poskytnutí účelového investičního a 
neinvestičního příspěvku z Fondu životního 
prostředí města Ostravy ve výši 451.465,68 Kč 
právnické osobě: Domov pro seniory Kamenec, Slezská 
Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 70631816, se sídlem 
Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava na 
realizaci dokončení revitalizace zahrady dle projektu 
"Doplňkové úpravy zahrady Domova pro seniory Kamenec" 
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého 
materiálu


05877/RM1418/85          .....             80

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:


- zvyšuje financování

pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 
............................................... o 453 tis. Kč


- zvyšují neinvestiční příspěvky 
zřízeným příspěvkovým organizacím

§ 3745, pol. 5331, ÚZ 1030, ORG 41, ORJ 190 ................... o 
292 tis. Kč


- zvyšují investiční transfery zřízeným 
příspěvkovým organizacím

§ 3745, pol. 6351, ÚZ 1030, ORG 41, ORJ 190 ................... o 
161 tis. Kč


05877/RM1418/85          .....             80

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 28.02.2017
05877/RM1418/85          .....             80

4) schvaluje
úpravu závazného ukazatele


Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace - zvýšení investičního příspěvku 
ve výši 161 tis. Kč a zvýšení 
neinvestičního příspěvku ve výši 292 tis. Kč


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro