Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:19:39
bod č. 8. - Stanovisko statutárního města Ostravy k návrhu na redukci stávající plochy zvláštního dobývacího prostoru Paskov I
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05876/RM1418/85          .....             80

1) projednala
žádost společnosti Green Gas DPB, a.s., IČO: 00494356, se sídlem 
Rudé armády 637, 739 21 Paskov ve věci návrhu redukce 
stávající plochy zvláštního 
dobývacího prostoru Paskov I dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


05876/RM1418/85          .....             80

2) vydává
souhlasné stanovisko k navrhované redukci 
stávající plochy zvláštního 
dobývacího prostoru Paskov I


05876/RM1418/85          .....             80

3) ukládá
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí

informovat žadatele o stanovisku rady města dle bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Termín: 10.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro