Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:18:15
bod č. 13.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace, komunikace)", poř. č. 178/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05874/RM1418/85          .....             05

1) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o 
výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, na realizaci 
stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Českobratrská a ul. 
Sadová a Úprava povrchu ul. Českobratrská v úseku 
Nádražní – Sokolská třída, část 1. - 
ul. Českobratrská“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava, s účastníkem, který předložil svou nabídku 
pod poř. č. 7:


STASPO, spol. s r.o.

se sídlem: Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00 
Ostrava

IČO: 41035704

za cenu nejvýše přípustnou 27.672.718,40 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro