Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:17:37
bod č. 12.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova", poř. č. 212/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05873/RM1418/85          .....             05

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 
53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, na realizaci 
stavby „Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova“ v k.ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava, dle předloženého 
materiálu


05873/RM1418/85          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení


členové:

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

4. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje


náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

4. Ing. Lucie Kudelová - odbor strategického rozvoje


05873/RM1418/85          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení


členové:

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Ing. František Kolařík- člen ZM

3. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

5. Ing. Petra Kopřivová - odbor investiční

6. Ing. Jiří Cigánek - odbor strategického rozvoje

  
náhradníci:

1. Mgr. Radim Babinec- náměstek primátora

2. Rudolf Ficek - člen ZM

3. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

4. Ing. Radek Muťka- odbor investiční

5. Bc. Jan Hanáček- odbor investiční

6. Ing. Lucie Kudelová - odbor strategického rozvoje


05873/RM1418/85          .....             05

4) schvaluje
účast zástupce Centra pro regionální rozvoj 
České republiky jako pozorovatele (bez práva hlasu) na 
kterémkoliv jednání v rámci 
zadávacího řízení k veřejné zakázce 
"Cyklotrasa Y Průmyslová, Baarova"


05873/RM1418/85          .....             05

5) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

zabezpečit veškeré potřebné úkony této 
veřejné zakázky


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.06.2017
05873/RM1418/85          .....             05

6) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou s výjimkou smlouvy a rozhodnutí o 
námitkách


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 30.06.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro