Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:17:07
bod č. 7.VZ - Veřejná zakázka "Areál ZOO - energie (TDS+BOZP)", poř. č. 254/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05872/RM1418/85          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na výkon technického dozoru 
stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"BOZP") včetně zpracování Plánu BOZP a jeho 
následné aktualizace při realizaci stavby "Areál ZOO 
- energie" dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se 
společností:


KOFING a.s.

se sídlem: Kirilovova 628, 739 21 Paskov

IČO: 25826336


za cenu nejvýše přípustnou 838.700,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro