Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:15:35
bod č. 3.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova", poř. č. 200/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05870/RM1418/85          .....             05

1) vylučuje
ze zjednodušeného podlimitního řízení 
vyhlášeného k veřejné zakázce na realizaci 
stavby "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. 
Frankova", v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, z důvodů 
uvedených v předloženém materiálu účastníky, 
kteří podali svou nabídku pod poř. č.:

7. KR OSTRAVA a.s.  

  se sídlem: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 
Ostrava  

  IČO: 25890981


8. STASPO, spol.s r.o.

  se sídlem: Těšínská 1148254, Radvanice, 716 00 
Ostrava 

  IČO: 41035704


05870/RM1418/85          .....             05

2) rozhodla
na základě zprávy o hodnocení nabídek o 
výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu, za podmínky předložení 
dokladů dle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, na realizaci 
stavby "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul 
Frankova", v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, s 
účastníkem, který předložil svou nabídku pod poř. 
č. 3:


HYDROSPOR spol. s r.o.

se sídlem: Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 47666374


za cenu nejvýše přípustnou 11.233.865,67 Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro