Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:14:35
bod č. 2.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ul. Českobratrská (pasportizace a monitoring), poř. č. 18/2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05869/RM1418/85          .....             05

1) rozhodla
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné 
zakázce malého rozsahu na provedení pasportizace a 
monitoringu objektů během realizace stavby "Rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace ul. Českobratrská a ul. Sadová a Úprava povrchu 
ul. Českobratrská v úseku Nádražní - 
Sokolská třída, část 1. - ul. Českobratrská" v 
k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu se společností:


INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3, Vinohrady

IČO: 03579727


za cenu nejvýše přípustnou 694.700,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro