Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:14:08
bod č. 1.VZ - Veřejná zakázka "Přestupní uzel Hulváky - tram. zastávky a křižovatka 28. října x Železárenská x S. Tůmy (PD+AD+IČ)", poř. č. 252/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05868/RM1418/85          .....             05

1) rozhodla
vyzvat dodavatele k podání nabídek v otevřeném 
řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávaní veřejných zakázek, v platném 
znění, na vypracování projektových 
dokumentací pro vydání územního 
rozhodnutí, projektových dokumentací pro 
vydání stavebního povolení, projektových 
dokumentací pro provádění stavby a plánů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništích (dále jen "BOZP"), včetně 
výkonu inženýrské činnosti, autorského dozoru a 
zajištění funkce koordinátora BOZP, to vše pro 
každou stavbu zvlášť "Přestupní uzel 
Ostrava-Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky" a 
"Rekonstrukce křiž. ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. 
Železárenskou a Sokola Tůmy v Ostravě", v k.ú. 
Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec 
Ostrava, v rozsahu dle předloženého materiálu

05868/RM1418/85          .....             05

2) jmenuje
komisi pro otevírání nabídek ve složení


členové:

1. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

2. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní

3. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční


náhradníci:

1. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

2. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní

3. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

 

05868/RM1418/85          .....             05

3) jmenuje
hodnotící komisi ve složení


členové:

1. Ing. Břetislav Riger - náměstek primátora

2. Mgr. Radim Babinec - náměstek primátora

3. Bc. Jan Ševčík DiS. - odbor strategického rozvoje

4. Ing. Bohuslav Gembík - odbor investiční

5. Ing. Eva Seborská - odbor veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

6. Mgr. Eva Balonová - odbor legislativní a právní


náhradníci:

1. Ing. František Kolařík - člen ZM

2. Ing. Libor Folwarczny, Ph. D. - člen RM

3. Ing Radek Březina - odbor strategického rozvoje

4. Ing. Radek Muťka - odbor investiční

5. Ing. Tomáš Smolík - odbor veřejných 
zakázek a kapitálových účastí

6. Mgr. Martin Mifek - odbor legislativní a právní


05868/RM1418/85          .....             05

4) schvaluje
účast zástupce Centra pro regionální rozvoj 
České republiky jako pozorovatele (bez práva hlasu) na 
jednání hodnotící komise k veřejné 
zakázce "Přestupní uzel Hulváky - tram. 
zastávky a křižovatka 28. října x Železárenská x S. 
Tůmy (PD+AD+IČ)"


05868/RM1418/85          .....             05

5) ukládá
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

zabezpečit veškeré potřebné úkony této 
veřejné zakázky


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.05.2017
05868/RM1418/85          .....             05

6) zmocňuje
vedoucí odboru veřejných zakázek a 
kapitálových účastí

k podpisu veškerých dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou s výjimkou podpisu smlouvy a rozhodnutí 
o námitkách


Zodpovídá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí
Termín: 31.05.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro