Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:07:53
bod č. 43. - Žádost o odložení termínu opuštění bytu č. 2 na ul. Žofínská 1390/13, Ostrava - Moravská Ostrava, uživatele bytu pana P.F.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05862/RM1418/85          .....             08

1) nesouhlasí

s odložením termínu, vyplývajícího z rozsudku Okresního soudu v Ostravě č. j. 
57C 351/2014-74ze dne 22. 4. 2016 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v 
Ostravě č. j. 11Co 373/2016-103ze dne 8. 11. 2016, na opuštění a vyklizení bytu 
č. 2 včetně ostatních společných prostor domuna ul. Žofínské 13/1390, Ostrava - 
Moravská Ostrava a Přívoz, podle požadavku uživatele bytupana PXXXX FXXXXXX

05862/RM1418/85          .....             08

2) ukládá

vedoucímu odboru majetkovéhozaslat žadateli panu PXXXX FXXXXXXXX, XXXXXXXX 
XXXXXXXX Ostrava - XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX, nesouhlasné stanovisko dle bodu 
1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 01.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro