Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:07:14
bod č. 26. - Návrh na souhlas s umístěním stavby "Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a cyklisty - ul. Muglinovská, SO 401-SSZ č. 4088 Muglinovská x Keramická" na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05861/RM1418/85          .....             08

1) souhlasí
s umístěním stavby - "Rekonstrukce chodníků na stezku 
pro chodce a cyklisty - ul. Muglinovská, SO 401-SSZ č. 4088 
Muglinovská x Keramická" na pozemcích ve 
vlastnictví statutárního města Ostrava a to p p.č. 438/3, 
 p.p.č. 438/4, p.p.č. 438/5, p.p.č. 23/22

v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, dle situačního snímku, 
který je přílohou č. 1/3 předloženého materiálu

pro žadatele:

Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 
35, 710 16 Ostrava 

za podmínek:

- stavba musí být v koordinaci s připravovanou stavbou 
„Kanalizace Hrušov“, kterou projektuje společnost KONEKO 
s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, 

- požadováno respektování veřejného 
osvětlení v obvodu staveniště


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro