Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:05:12
bod č. 21. - Informace o provedených stavebních úpravách nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05859/RM1418/85          .....             08

1) bere na vědomí
informaci Městské nemocnice Ostrava, příspěvková 
organizace, se sídlem: Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČO: 
00635162, ze dne 16. 12. 2016, jakožto vypůjčitele nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy na základě 
"Smlouvy o výpůjčce" ev. č. 2348/2009/MJ ze dne 8. 9. 2009, ve 
znění dodatku č. 1 a 2,

že provedla stavební úpravy nemovité věci v k.ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to stavby bez čp/če, tech. 
vybavení (energoblok E1 a výměníková st. 
Varenská), která je součástí pozemku parc. č. 
2379/4 zast. plocha a nádvoří, s náklady ve 
výši 2.271.267,00 Kč včetně DPH

 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro