Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:04:00
bod č. 18. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemků v k. ú. Muglinov, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05857/RM1418/85          .....             08

1) rozhodla

na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu k částem pozemků v k. ú. 
Muglinov, obec Ostrava, a to:
- p. p. č. 382/85 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 0,9 m2- p. p. 
č. 382/87 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3,8 m2
s XXXXXXX XXXXXXXX, bydliště XX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX
za účelem vybudování 3 vodovodních přípojek a 3 tubusových vodoměrných šachet v 
rámci staveb "Vodovodní přípojka pro zahradu C v k. ú. Muglinov, ul Sodná parc. 
č. 382/105" a "Vodovodní přípojky pro zahradu A, B v k. ú. Muglinov, ul. Sodná 
parc. č. 382/105"
za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 423 Kč ročně
nájem se sjednává na dobu určitou, ode dne účinnosti nájemní smlouvy  a skončí 
dnem, který předchází dni právních účinků zápisu služebnosti ve prospěch 
nájemce jako oprávněného, nejpozději však 31. 12. 2020
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro