Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:03:34
bod č. 17. - Návrh záměru města pronajmout/nepronajmout část pozemku v k.ú. Radvanice
(Poznámka: hlasovování o variantě B))
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05856/RM1418/85          .....             08

1) rozhodla
o záměru města nepronajmout část pozemku parc.č. 3265/14, 
ostatní plocha, ostatní komunikace, 373 m2, k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava,

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro