Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:02:36
bod č. 16. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci formou změny smlouvy, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05855/RM1418/85          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout nemovité věci v k. ú. Kunčičky, 
obec Ostrava, a to:

parc. č. 897/1, ost. plocha, ost. komunikace

parc. č. 897/2, zast. plocha a nádvoří

parc. č. 897/3, zast. plocha a nádvoří, jehož 
součástí je budova čp. 611

parc. č. 897/4, zast. plocha a nádvoří, společný dvůr

parc. č. 897/5, ost. plocha, jiná plocha

parc. č. 897/6, ost. plocha, jiná plocha,

a to formou změny Nájemní smlouvy ze dne 29. 7. 2016, a to tak, 
že se:

- prodlužuje doba nájmu z doby "do 31. 12. 2031" na dobu 
"do 31. 12. 2041"

- upravuje výše nájemného z " ve 
výši 12.000,00 Kč/rok na " ve výši 579.384,00 
Kč/rok"

- mění způsob úhrady nájemného formou 
zápočtu vynaložených investic nájemce na stavební 
úpravy v předmětu nájmu

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 
zrušit

 


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro