Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:02:10
bod č. 15. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy, navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářských staveb
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05854/RM1418/85          .....             08

1) rozhodla
o předání vodohospodářského majetku 
statutárního města Ostravy v celkové ceně 72.567.909,35 
Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 22. 12. 
2000 do nájmu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace 
a. s.


I. Dokončené investiční akce statutárního města 
Ostrava


- Splašková kanalizace DN 300, DN 250, v celkové 
délce 1 656,16 m včetně 54 kusů kanalizačních šachet a 
čerpací stanice odpadních vod typu AWALIFT 74/1U, 
umístěná v betonové nádrži, jejíž 
součástí je rozvaděč s dálkovým přenosem dat, 
vodovodní přípojka DN 32 délky 8 m, výtlačné 
potrubí DN 100 délky 31,2 m včetně kanalizační 
šachty. Vodohospodářské stavby jsou umístěny na 
pozemcích parc. č. 133, parc. č. 139, parc. č. 141, parc. č. 142, parc. 
č. 150, parc. č. 156/1, parc. č. 157/4, parc. č. 164/1, parc. č. 164/2, parc. 
č. 164/3, parc. č. 164/4, parc. č. 169/2, parc. č. 184/1, parc. č. 185, parc. 
č. 190, parc. č. 193/3, parc. č. 194, parc. č. 197, parc. č. 198/1, parc. č. 
198/2, parc. č. 198/3, parc. č. 199/1, parc. č. 199/2, parc. č. 200/24, parc. 
č. 200/41, parc. č. 200/57, parc. č. 207/1, parc. č. 476/1, parc. č. 476/2, 
parc. č. 654/30, parc. č. 893/1, parc. č. 893/2, parc. č. 907/1, parc. č. 
937/1, parc. č. 937/3, parc. č. 962/1, vše v k. ú. Bartovice, 
obec Ostrava a parc. č. 362 v k. ú. Šenov u Ostravy, obec 
Šenov. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 
99/16/VH ze dne 19. 9. 2016  a vybudována v rámci stavby 
"Kanalizace Bartovice - 1. část", ORG 7049, v 
pořizovací ceně 22.484.593,44 Kč.


- Jednotná kanalizace DN 300 v celkové délce 66,23 m 
včetně 2 kusů kanalizačních šachet, uložená v 
pozemcích parc. č. 1043/2, parc. č. 1000, vše v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 
kolaudačním souhlasem č. 113/16/VH/K ze dne 26. 10. 2016 a 
vybudována v rámci stavby "Rekonstrukce kanalizace 
Sadová 19 - 19A", ORG 7310, v pořizovací ceně 1.045.289,00 
Kč


- Stoka RA v celkové délce 2 362 m včetně 56 kusů 
kanalizačních šachet, uložená v pozemcích parc. č. 
1144/5, parc. č. 1144/2, parc. č. 1626/1, parc. č. 245/2, parc. č. 1614, parc. 
č. 1000/5, parc. č. 1000/7, parc. č. 1649/1, parc. č. 1648, parc. č. 1637/1, 
parc. č. 1060/10, parc. č. 1060/3, parc. č. 1625/1, parc. č. 1063/2, parc. č. 
1063/1, vše v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, parc. 
č. 496/2, parc. č. 495/5, parc. č. 489/4, parc. č. 494/2, parc. č. 493/4, parc. 
č. 491/4, parc. č. 490/6, parc. č. 491/5, parc. č. 493/5, parc. č. 2566, parc. 
č. 1323/3, parc. č. 1326/1, parc. č. 1316/2, parc. č. 1316/1, vše v k. 
ú. Hrabová, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 
kolaudačním souhlasem č. 91/16/VH/K ze dne 10. 8. 2016 a 
vybudována v rámci stavby "Propojení kanalizace 
Nová Bělá - Hrabová", ORG 7094, v pořizovací 
ceně 28.262.707,19 Kč.


- Stoky DN 300, DN 400, celkové délky 133,61 m včetně 7 kusů 
kanalizačních šachet a vodovodní řad DN 80 celkové 
délky 77,8 m včetně 2 kusů podzemních hydrantů, uložené v 
pozemcích parc. č. 3478/1, parc. č. 3479/3, parc. č. 4237, vše v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla 
kolaudována kolaudačním souhlasem č. 126/16/VH/K ze dne 21. 11. 
2016 a vybudována v rámci stavby "Rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu na Kostelním náměstí v Moravské 
Ostravě", ORG 7276, v pořizovací ceně 4.987.294,95 Kč.


- Kanalizace splašková DN 300, DN 400, celkové 
délky 166,19 m včetně 7 kusů kanalizačních šachet a 
vodovod PE D 160 celkové délky 238,57 m včetně 3 kusů 
podzemních hydrantů, uložené v pozemcích parc. č. 1119/3, 
parc. č. 1116/2, parc. č. 1114/3, parc. č. 1062, parc. č. 1115/2, vše v 
k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Stavba byla 
kolaudována kolaudačním souhlasem č. 121/16/VH/K ze dne 16. 11. 
2016 a vybudována v rámci stavby "Rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu na ul. Na Bělidle v Moravské Ostravě", ORG 7280, v 
pořizovací ceně 4.487.794,95 Kč.


- Kanalizace jednotná DN 300, DN 400, celkové délky 673,27 
m včetně kanalizačních šachet a vodovod PE D 110, PE D 160 
celkové délky 517,7 m včetně podzemních hydrantů, 
uložené v pozemcích parc. č. 3589/6, parc. č. 402/20, parc. č. 
3550/1, parc. č. 3500, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 
139/16/VH/K ze dne 9. 12. 2016 a vybudována v rámci stavby " 
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Nádražní II. etapa", 
ORG 7340, v pořizovací ceně 10.473.671,31 Kč.


- Kanalizace tlaková splašková z potrubí PE 100 D 
90 celkové délky 123,62 m včetně 1 kusu kanalizační 
šachty, uložená v pozemcích parc. č. 481/1, parc. č. 
481/2, parc. č. 521/1, vše v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava. 
Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 131/16/VH ze 
dne 28.11.2016 a vybudována v rámci stavby 
"Odkanalizování Heřmanic, část ulice K 
Maliňáku", ORG 7299, v pořizovací ceně 783.758,51 Kč.


II. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací 
ceně 42.800,- Kč,

který statutární město Ostrava nabylo kupní 
smlouvou ev. č. 2274/2016/MJ/ZFUN ze dne 1. 9. 2016 od společnosti Sensus 
Česká republika spol. s r.o., a to:

- 10 ks vodoměrů, č. dokladu 120141152, ze dne 26. 1. 2017, v 
pořizovací ceně 42.800,- Kč


05854/RM1418/85          .....             08

2) rozhodla
o navýšení hodnoty vodohospodářského 
majetku, který má společnost Ostravské vodárny a 
kanalizace a. s. již v nájmu, o realizované technické 
zhodnocení, v souladu s Koncesní smlouvou, a to:


o celkovou částku 19.191.002,93 Kč

u stávajícího kanalizačního sběrače D o průměru 
3200 mm, v úseku od vypínací komory Š0 na 
Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě - 
Přívoze po revizní šachtu Š1 v délce 100,80 
m došlo k odstranění kameninových tvarovek ve 
spodní části průtočného profilu a 
sekundárního ostění. Byla provedena injektáž 
primárního ostění pryskyřicí a výplní 
s betonovou směsí. Do vnitřního prostoru sběrače bylo osazeno 
potrubí DN 2695. V prostoru šachty Š1 byla provedena 
výměna stropní desky s novým obvodovým 
betonovým věncem s výztuží, inv. č. majetku 158276,


technické zhodnocení bylo realizováno v rámci 
stavby „Rekonstrukce kanalizačního sběrače D, úsek 
Š0 - Š1“, v k. ú. Moravská Ostrava a k. 
ú. Přívoz, obec Ostrava.


o celkovou částku 1.927.208,00 Kč

u čerpací stanice v Ostravě - Nové Vsi byla provedena 
demontáž stávajícího čerpadla včetně elektromotoru, 
potrubí a armatur. Byl osazen a namontován čerpací 
agregát včetně nerezového profilu, armatur a magneticko - 
indukčního průtokoměru. Proběhla instalace nového rozvodu 
silnoproudu a automatizovaného systému řízení. 
Došlo k opravě základu pod čerpadlo včetně osazení dlažby, 
inv. č. majetku 87805, 99715, 100548, 130135, 158289, 158294,


technické zhodnocení bylo realizováno v rámci 
stavby "Rekonstrukce čerpací stanice ÚV Nová Ves 
M1", v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava.


05854/RM1418/85          .....             08

3) rozhodla
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout 
vodohospodářské stavby ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit:


Dokončené investiční akce statutárního města 
Ostrava


- Jednotná kanalizace na ul. Repinova, ul. Maroldova, DN 400, DN 300, 
celkové délky 209,37 m včetně 7 kusů kanalizačních 
šachet a vodovodní řad DN 200, DN 150, celkové 
délky 209,37 m. Vodohospodářské stavby jsou uloženy v 
pozemcích parc. č. 3550/5, parc. č. 1581/11, EN 1581/14 díl 1, 
parc. č. 3538/2, vše v k. ú. Moravská Ostrava a v k. 
ú. Přívoz, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 
kolaudačním souhlasem č. 145/16/VH/K ze dne 15. 12. 2016.


Dlouhodobý hmotný majetek,

který statutární město Ostrava nabylo směnnou smlouvou ev. 
č. 1304/2016/MJ ze dne 3. 5. 2016 od spol. VÍTKOVICE, a. s., a to:

- kanalizaci DN 1000 celkové délky 430 m včetně 7 kusů 
kanalizačních šachet, uloženou v pozemcích parc. č. 
3636/2, parc. č. 3640/6, parc. č. 2975/7, parc. č. 2643/1, vše v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 


05854/RM1418/85          .....             08

4) zmocňuje
vedoucího odboru majetkového

k podepsání předávacích protokolů dle bodů 1) a 2) 
tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového
Termín: 02.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro