Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:01:39
bod č. 14. - Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu v k. ú. Svinov, obec Ostrava, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s J.Š. a R.Š. a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05853/RM1418/85          .....             08

1) rozhodla

o  přijetí budoucího daruvodovodního řadu PE 100 D 63 v předpokládané délce 54 
m, který bude uložen v pozemcích dle přílohy č. 1A, 1B předloženého materiálu,  
v k. ú. Svinov, obec Ostrava:-  parc. č. 1913/195 ? orná půda,-  parc. 
č. 1913/87 ? orná půda,-  parc. č. 1913/209 ? orná půda,
a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu
s budoucími dárci
Ing. JXX XXXXXX rok narození XXXXXRXXXXX ŠXXXXXXX, rok narození XXXXXoba 
bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXX, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Budoucí dar bude vybudován v rámci stavby "Výstavba RD v k. ú. Svinov, parc. č. 
1913/195, parc. č. 1913/208, parc. č. 1913/ 209  - SO Vodovodní řad".

05853/RM1418/85          .....             08

2) rozhodla

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti - zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE 100 D 63 k 
části pozemku:
parc. č. 1913/87 - orná půda,v k. ú. Svinov, obec Ostrava,
s vlastníky:
manželéIng. XXXXXXXX XXXXXX X XXX XXXXXXXvá,oba bydliště K XXXX XXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXov,SJM podíl ve výši 1/6,
XXXXX XXXXXXXvá,bydliště K XXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX,podíl ve výši 
1/6,
manželéXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXník,oba bydliště K XXXX XXXXXXX XXX 
XX XXXXXXX X XXXXov,SJM podíl ve výši 1/6,
XXXXX XXXXel,bydliště XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXvice,podíl ve výši 1/6,
XXXX XXXXXXvá,bydliště K XXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXov,podíl ve výši 
1/6,
XXXXX XXXXXXki,bydliště K XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXnov,podíl ve výši 
1/6,
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

05853/RM1418/85          .....             08

3) rozhodla

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti - zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE 100 D 63 k 
části pozemku:
parc. č. 1913/195 - orná půda,v k. ú. Svinov, obec Ostrava, 
s vlastníkem:
XXXXX XXXXca,bydliště XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXh,
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

05853/RM1418/85          .....             08

4) rozhodla

na straně budoucího oprávněného uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti - zřízení, provozování a údržby vodovodního řadu PE 100 D 63 k 
části pozemku:
parc. č. 1913/209 - orná půda,v k. ú. Svinov, obec Ostrava,
s vlastníky:
XXXXXXXX XXXa,bydliště XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXvice,podíl ve 
výši 1/6,
XXXXXX XXža,bydliště Na XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXov,podíl ve výši 1/6,
XXXXX XXXXXXá,bydliště XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXba,podíl ve 
výši 1/6,
manželéXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXvá,oba bydliště XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX 
XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXva,SJM podíl ve výši 1/3,
XXXXX XXXXXvík,bydliště XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 
XXXXXvapodíl ve výši 1/6,
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro