Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:00:41
bod č. 12. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava s fyzickými osobami
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05851/RM1418/85          .....             08

1) souhlasí

s umístěním plynovodní přípojky, vodovodní přípojky a kanalizační 
přípojky  do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
p.p.č. 114/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava, pro:
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
v rámci stavby "Přípojky plynu, vody a kanalizace pro budoucí novostavbu RD 
manželů Rattmanových na parc. č. 114/23, 114/6, 114/11"

05851/RM1418/85          .....             08

2) rozhodla

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - 
zřízení, provozování a údržby plynovodní přípojky, vodovodní přípojky 
a kanalizační přípojky k části pozemku ve vlastnictví statutárního města 
Ostravy:
p.p.č. 114/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace,v k.ú. Muglinov, obec 
Ostrava, s budoucími oprávněnými:
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

05851/RM1418/85          .....             08

3) rozhodla

na straně pronajímateleuzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava p.p.č. 114/6, ost. plocha - ost. komunikace o 
celkové výměře 4,99 m2, a to část označená v situačním snímku jako "A" o výměře 
0,62 m2, část označená v situačním snímku jako "B" o výměře 1,32 m2 a část 
označená v situačním snímku jako "C" o výměře 3,05 m2 v k.ú. Muglinov, obec 
Ostravas manželyXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXza účelem 
vybudování vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace a plynovodní 
přípojky v rámci realizace stavby "Přípojky plynu, vody a kanalizace pro 
budoucí novostavbu RD manželů Rattmanových na parc.č. 114/23, 114/6, 114/11", 
za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 449,10 Kč ročně, na dobu určitou, 
nejpozději však do 31. 12. 2017,dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro