Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 11:00:04
bod č. 11. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou
(Poznámka: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05850/RM1418/85          .....             08

1) souhlasí

s umístěním vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a plynovodní 
přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, silnice,v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro:
XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX
v rámci stavby "Novostavba RD na p. p. č. 399/40, k. ú. Heřmanice"

05850/RM1418/85          .....             08

2) rozhodla

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene - zřízení a provozování vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a 
plynovodní přípojky k části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy:
p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, silnice,v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, s 
budoucím oprávněným:
XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
 

05850/RM1418/85          .....             08

3) rozhodla

na straně pronajímateleuzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostrava p.p.č. 495/1, - ost. plocha - silnice o celkové 
výměře 10,70 m2, a to část označená v situačním snímku jako "A" o výměře 6,60 
m2, část označená v situačním snímku jako "B" o výměře 3,50 m2 a část označená 
v situačním snímku jako "C" o výměře 0,60 m2 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 
(ul. Koněvova)sXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXza účelem vybudování kanalizační 
přípojky, vodovodní přípojky a plynovodní přípojky v rámci realizace stavby 
"Novostavba rodinného domu na p.p.č. 399/40, k.ú. Heřmanice", za nájemné ve 
výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 963,- Kč/ročně, na dobu určitou, nejpozději však do 
31. 12. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro