Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:59:17
bod č. 47. - Návrh na zrušení vyhlášeného výběrového řízení Programu na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách se sídlem na území SMO pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 a návrh na vyhlášení nového programu pro danou oblast
(Poznámka: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05849/RM1418/85          .....             91

1) doporučuje
zastupitelstvu města


zrušit své usnesení č. 1247/ZM1418/19 ze dne 14.09.2016 v 
plném rozsahu dle důvodové zprávy předloženého 
materiálu

05849/RM1418/85          .....             91

2) doporučuje
zastupitelstvu města


a) schválit Program na podporu rozvoje bilingvní a 
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 
středních školách se sídlem na území 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 dle 
Přílohy č. 1 předloženého materiálu


b) schválit návrh na vyhlášení 
výběrového řízení dle Přílohy č. 2 
předloženého materiálu a rozhodnout o 
vyhlášení výběrového řízení na 
poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na podporu rozvoje bilingvní a 
cizojazyčné výuky v mateřských, základních a 
středních školách se sídlem na území 
statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. pol. roku 2018 


05849/RM1418/85          .....             91

3) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit zapracování částky ve výši 3 
880 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2018 - na podporu rozvoje 
bilingvní a cizojazyčné výuky v 1. pol. roku 2018 v 
souladu s programem uvedeným v bodě 2) tohoto usnesení


05849/RM1418/85          .....             91

4) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.předložit zastupitelstvu 
města návrhy dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení na jeho jednání dne 01.03.2017

Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 01.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro