Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:57:15
bod č. 35. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76,708 00 Ostrava - Poruba, IČO 706 31883
(Poznámka: Předkládá: Ing. Radek Baran, ředitel Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05847/RM1418/85          .....             41

1) souhlasí
s návrhem na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného 
movitého majetku statutárního města Ostravy, 
předaného k hospodaření právnické osobě Domov 
Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 
Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO 706 31883 v celkové 
pořizovací hodnotě 787 185,- Kč dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


05847/RM1418/85          .....             41

2) jmenuje
členy likvidační komise k likvidaci majetku dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu :


předsedkyně : Mgr. Jitka Ulrichová - vedoucí provozu


členové :     Pavlína Czichonová - MTZ referent

            Marek Schindler - údržba

            Jozefina Rucká - majetkový odbor MMO


05847/RM1418/85          .....             41

3) ukládá
předsedkyni komise

vyhotovit protokol o provedení likvidace majetku dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


Zodpovídá: Mgr. Jitka Ulrichová, vedoucí provozu
Termín: 14.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro