Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:52:08
bod č. 33. - Prodloužení platnosti ochranné známky OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE u Úřadu průmyslového vlastnictví
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05841/RM1418/85          .....             01

1) souhlasí
se záměrem podat žádost o prodloužení platnosti 
ochranné známky OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE v rejstříku 
ochranných známek vedeném Úřadem 
průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína 
Čermáka 2a, 160 68 Praha 6, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


05841/RM1418/85          .....             01

2) pověřuje
vedoucího odboru kancelář primátora

učiněním všech úkonů potřebných k 
zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu 
žádosti dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora
Termín: 28.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro