Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:51:38
bod č. 23. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Polska (Katowice) dne 15.03.2017
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05840/RM1418/85          .....             01

1) schvaluje
zahraniční pracovní cestu JUDr. Lukáše 
Semeráka, člena rady města, do Polska (Katowice) dne 15.03.2017 za 
účelem pracovního jednání v partnerském 
městě


05840/RM1418/85          .....             01

2) schvaluje
úhradu finančních nákladů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů

05840/RM1418/85          .....             01

3) ukládá
členovi rady města JUDr. Lukáši Semerákovi

předložit radě města zprávu o výsledku zahraniční 
pracovní cesty dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora
Termín: 04.04.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro