Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:37:13
bod č. 29. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Zeleň za Lunou“
(Poznámka: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05838/RM1418/85          .....             50

1) schvaluje
zahájení přípravy projektu "Zeleň za Lunou" ke 
spolufinancování z Operačního programu Životní 
prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4 - Ochrana a péče o 
přírodu a krajinu


05838/RM1418/85          .....             50

2) souhlasí
s podáním žádosti o dotaci pro projekt "Zeleň za 
Lunou" v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014 - 2020, prioritní osa 4 - Ochrana a péče o 
přírodu a krajinu


05838/RM1418/85          .....             50

3) žádá
městský obvod Ostrava-Jih

o zajištění veškerých úkonů spojených 
s přípravou projektu a předložením žádosti o dotaci a 
všech jejích příloh pro projekt dle bodu 2) tohoto 
usnesení v souladu s podmínkami výzvy v rámci 
Operačního programu Životní prostředí, v případě, 
že zastupitelstvo městského obvodu rozhodne kladně o předložení 
žádosti o dotaci uvedené v bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 31.03.2017
05838/RM1418/85          .....             50

4) žádá
městský obvod Ostrava-Jih

o zajištění spolufinancování a 
předfinancování projektu uvedeného v bodě 2) tohoto 
usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Zodpovídá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 31.10.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro