Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:35:04
bod č. 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05836/RM1418/85          .....             45

1) projednala
zprávu o provedení verifikace podnikatelského plánu 
pro rok 2017 a parametrů motivačního systému 
odměňování členů TOP managementu společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


05836/RM1418/85          .....             45

2) schvaluje
podnikatelský plán na rok 2017 společnosti Ostravské 
komunikace, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


05836/RM1418/85          .....             45

3) určuje
a souhlasí s motivačním systémem odměňování 
členů TOP managementu společnosti Ostravské komunikace, a.s. pro rok 
2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


05836/RM1418/85          .....             45

4) schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi 
společností Ostravské komunikace, a.s. a předsedou představenstva 
společnosti dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


05836/RM1418/85          .....             45

5) schvaluje
dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi 
společností Ostravské komunikace, a.s. a místopředsedou 
představenstva společnosti dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


05836/RM1418/85          .....             45

6) schvaluje
dodatek č. 5 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi 
společností Ostravské komunikace, a.s. a členem představenstva 
společnosti dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


05836/RM1418/85          .....             45

7) ukládá
představenstvu společnosti Ostravské komunikace, a.s.

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se 
schváleným podnikatelským plánem na rok 2017 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva společnosti
Termín: 30.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro