Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:21:21
bod č. 37. - Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1479/2016/OI/VZKÚ
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti DK POKLAD , s.r.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05834/RM1418/85          .....             05

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 
1479/2016/OI/VZKÚ "Rekonstrukce a modernizace domu kultury 
Poklad" se zhotovitelem:


"Společnost STAMONT - VÍTKOVICE REVMONT, DK Poklad"


jehož účastníci jsou:


STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. (vedoucí 
společník společnosti), se sídlem: Mostárenská 
1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 64617874


a


VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s., se sídlem: Ostrava - 
Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602, IČO: 05546711


dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro