Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:16:32
bod č. 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05832/RM1418/85          .....             45

1) projednala
zprávu o provedení verifikace podnikatelského 
plánu pro rok 2017 a parametrů motivačního systému 
odměňování členů TOP managementu společnosti Dům kultury Akord 
Ostrava-Zábřeh, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


05832/RM1418/85          .....             45

2) schvaluje
podnikatelský plán na rok 2017 společnosti Dům kultury Akord 
Ostrava-Zábřeh, s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


05832/RM1418/85          .....             45

3) určuje
a souhlasí s motivačním systémem odměňování 
členů TOP managementu společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, 
s.r.o. pro rok 2017 dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu


05832/RM1418/85          .....             45

4) schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi 
společností Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. a 
jednatelkou společnosti dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


05832/RM1418/85          .....             45

5) ukládá
jednatelce společnosti Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.

realizovat podnikatelské aktivity společnosti v souladu se 
schváleným podnikatelským plánem za rok 2017 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


Zodpovídá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka
Termín: 30.06.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro