Zasedání č. 201710 - 85. schůze rady města Dne 28.02.2017 10:11:00
bod č. 1.MZP - Odvolání z funkce ředitele Domova Korýtko, příspěvková organizace, IČO:70631867 Mgr.Mgr. Marka Kyjovského
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05831/RM1418/85          .....             86

1) odvolává

Mgr. Mgr. MXXXX KXXXXXXXXX z funkce ředitele Domova Korýtko, příspěvková 
organizace, IČO: 70631867 s účinností ode dne následujícího po doručení 
odvolání

05831/RM1418/85          .....             86

2) jmenuje

Mgr. Bc. VXXXXXXX CXXXXX, Dis. do funkce ředitele Domova Korýtko, příspěvková 
organizace, IČO: 70631867, s účinností ode dne následujícího po ukončení výkonu 
funkce dle bodu 1) tohoto usnesení, do doby jmenování nového ředitele Domova 
Korýtko, příspěvkové organizace

05831/RM1418/85          .....             86

3) stanovuje

Mgr. Bc. VXXXXXXX CXXXXXXX plat dle předloženého návrhu

05831/RM1418/85          .....             86

4) ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví

připravit návrh na vyhlášení 
výběrového řízení na funkci ředitele Domova 
Korýtko, příspěvková organizace, IČO: 70631867


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 31.03.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro