Výsledky hlasování na zasedání č. 201709 - 84. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 21.02.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 84. schůze rady města konané dne 21.02.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 22. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc leden 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
4 8.VZ - Veřejná zakázka "Zajištění kreditů elektronických čipových karet", poř. č. 24/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 23. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Španělska (Bilbao) ve dnech 02.-06.03.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
6 24. - Informativní zpráva o programu oslav 750. výročí první písemné zmínky o městě Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
7 1. - Zveřejňování smluv 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
8 37. - Návrh na úpravu Jednacího řádu rady města 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
9 41. - Návrh změny stanov a navržení členů představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
10 56. - Návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady společností VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Odvolání a jmenování člena komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
11 34. - Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
12 35. - Podnět - investiční záměr na veletrh investičních příležitostí MIPIM 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 36. - Návrh na poskytnutí investičního příspěvku ve výši 242 tis. Kč právnické osobě Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, přísp. org. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
14 53. - Akční plán Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 54. - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy a rozhodnutí o postupu projektu "Rozšíření VTP Ostrava I. etapa" 11 11
(Pozn: hlasování o variantě A) s úpravou)
16 38. - 2. etapa transformace organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace ­ změny v připravovaných projektech vč. rozšíření etapy o transformaci Domova Jandova 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
17 51. - Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace OP PIK 2014-2020 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 52. - Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých úkolů Řídicího orgánu v rámci implementace OP VVV období 2014-2020 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)
19 3. - Zpráva o čerpání finančních prostředků z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava v roce 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
20 39. - Schválení plánu investic a oprav v areálu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace do roku 2030 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
21 40. - Realizace akcí Městskou nemocnicí Ostrava, p.o. dle přílohy č. 1 a č. 2 a investičním odborem Magistrátu města Ostravy dle přílohy č.3 a jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava - z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
22 48. - Návrh na pověření ředitelky Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956, k zastupování zřizovatele 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
23 20. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
24 21. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO70631956 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
25 49. - Odstoupení od projektu "Plán transformace Dětského centra Domeček, příspěvková organizace reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003858 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
26 2. - Plány činností příspěvkových organizací v oblasti kultury pro rok 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského p.o., Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka Divadla loutek Ostrava, p.o., Mgr. Renáta Huserová, ředitelka Komorní scény Aréna, p.o., Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, p.o., Mgr. Miloslava Soukupová, ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy, p.o., RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, p.o., Mgr. Marek Pokorný, ředitel PLATO Ostava, p.o.)
27 9. - Plány činnosti příspěvkových organizací v oblasti školství na rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka SVČ Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, Bc. David Střelák, ředitel SVČ Ostrava-Zábřeh, Mgr. Kateřina Hořejší, ředitelka DDM Ostrava-Poruba, Mgr. Milada Božeková, ředitelka SVČ Ostrava-Moravská Ostrava)
28 33. - Návrh na poskytnutí účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání a talentmanagement v oblasti technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
29 47. - Představení dokumentu Strategický plán města Ostravy pro sport na období 2017 - 2025 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
30 10. - Návrh na zrušení usnesení č. 0412/ZM1418/6, kterým zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-ÚZSVM; návrh na uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva s ČR-ÚZSVM 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 11. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě a zpevněné plochy do části pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými osobami. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 12. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smluv o zřízení služebnosti, dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 13. - Návrh na záměr města darovat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 14. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy a návrh darovat pozemky v k. ú. Svinov, obec Ostrava Moravskoslezskému kraji 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 15. - Návrh na záměr města pronajmout pozemky v k. ú. Hošťálkovice, část pozemku v k. ú. Krásné Pole, návrh na záměr města nepronajmout část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 16. - Návrh na záměr pronájmu pozemku v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 17. - Návrh na zrušení usnesení č. 04927/RM1418/71 ze dne 11.10.2016, návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícímu podnikání (k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 18. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání (ul. Zámecká 10) a informace o provedeném technickém zhodnocení nemovité věci v k. ú. Radvanice 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 19. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání (k.ú. Moravská Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 25. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 922/4 v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o variantě A))
41 26. - Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem 2 bytů zvláštního určení bezbariérového charakteru v domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 30. - Návrh na založení společnosti s ručením omezeným 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
43 27. - Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1241/2014/OI/LPO 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
44 28. - Návrh Dodatku č.1 k Realizační smlouvě č. 2640/2012/LPO ze dne 19.12.2012 na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Revitalizace (sanace) okolí Slezskoostravského hradu v souvislosti s odstraněním následků důlní činnosti z minulosti a příprava území pro volnočasové aktivity. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
45 29. - Návrh dohody o ukončení smluvního vztahu na zpracování projektových dokumentací pro akci "Sportovní areál U Cementárny - II. etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
46 31. - Návrh na uzavření objednávky na vyhotovení pasportu Frýdlantstkých mostů v k.ú. Moravská Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
47 1.VZ - Veřejná zakázka "Osvětlení přechodů pro chodce na ul. 28. října a 1. máje", poř. č. 10/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 4.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu v areálu MNO (DPS+AD)", poř. č. 263/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 5.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci "Oprava vodovodu ul. Chocholouškova - Foerstrova, Rekonstrukce ulice Foerstrova" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
50 6.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby včetně inženýrské činnosti pro akci "Rekonstrukce a prodloužení ulice Thomayerova, Ostrava" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
51 7.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu - "Návrh na rozšíření komunikace na ul. Horní v místě příjezdu k terminálu Dubina" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
52 10.VZ - Veřejná zakázka "Dostavba kanalizace v ul. Světlovská (PD+AD)", poř. č. 7/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
53 11.VZ - Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic", poř. č. 17/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 13.VZ - Veřejná zakázka "Hasičská zbrojnice Michálkovice - Ostrava", poř. č. 28/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
55 6. - Příprava a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt "Územní studie - 01/2017" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
56 32. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
57 46. - Dodatek č. 8 ke smlouvě o komplexní podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému Ginis č. 1099/2007/MIS/LPO 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
58 55. - Návrh stanoviska ke znaleckému posudku č. 197/16 ve věci sanace zemin lokality Laguny Ostramo 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
59 43. - Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti příspěvkových organizací zřízených SMO za rok 2016 - časový harmonogram a složení hodnotících komisí 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
60 44. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
61 45. - Změna dotace na zeleň z účelové dotace na neúčelovou 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
62 7. - Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení 2 mimořádných vlaků po Ostravsko-Karvinském revíru 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
63 1.MZP - Návrh na poskytnutí půjčky zaměstnanci zařazeného do magistrátu města Ostravy a do organizačních složek zřízených městem dle Statutu Sociálního fondu SMO 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
64 4. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
65 5. - Návrh na uzavření "Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
66 8. - Návrh na souhlas ke stavbě na pozemcích parc. č. 1621 a parc. č. 1622 v k.ú. Bartovice, obec Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
67 42. - Návrh na výpověď smlouvy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
68 3.VZ - Provádění kontrolní činnosti na stávajících rozvodech plynovodů a přípojek v areálu bývalé nemocnice Zábřeh - Syllabova. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
69 9.VZ - Přístup do právního informačního systému Beck-online na období od 03/2017 do 02/2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
70 12.VZ - Úklid garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
71 14.VZ - Návrh Smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb společností Vodafone Czech Republic a.s. na období od 1.3.2017 do 31.12.2017 a podání žádosti o zrušení služby poskytované společností O2 Czech Republic a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)