Výsledky hlasování na zasedání č. 201708 - 83. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 14.02.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 83. schůze rady města konané dne 14.02.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 39. - Návrh na poskytnutí jednoletých neinvestičních účelových dotací pro rok 2017, víceletých neinvestičních účelových dotací na léta 2017 - 2020 a neinvestičních příspěvků a transferů pro rok 2017 v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Karel Belda, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 47. - Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - projekt MichalFest 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta Městského obvodu Michálkovice )
5 49. - Projednání žádosti o podporu projektu "Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích" z 39. výzvy IROP 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta Městského obvodu Michálkovice )
6 36. - Návrh na připojení objektu na pult centralizované ochrany Městské policie Ostrava 11 11
(Pozn: Hlasování o variantě A))
7 32. - Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017, a návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
8 38. - Návrh na obnovu společnosti Martima, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
9 54. - Návrh programu 24. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 1. 3. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 33. - Poskytnutí investičního transferu ve výši 1 500 tis. Kč MOb Moravská Ostrava a Přívoz na přípravu projektu "Proměna sadu Dr. Milady Horákové" 11 11
(Pozn: hlasování o usnesenín s úpravou)
11 34. - Pravidelná informace o stavu projektů Průmyslová zóna Ostrava-Hrabová, Strategická průmyslová zóna Ostrava-Mošnov, Rozvojová zóna Hrušov a Vědecko-technologický park za II. pololetí roku 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
12 35. - Složení Řídícího výboru ITI ostravské aglomerace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 48. - Uzavření Dohody o změně Dohody o úhradě ceny za úpravu měnírny Kolejní 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
14 5. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím finančního daru do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, příspěvková organizace, IČO 70631816 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel Domova pro seniory Kamenec, příspěvková organizace)
15 1. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v oblasti rodinná politika 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Radomír Mandok, předseda komise pro rodinnou politiku RM)
16 3. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí víceleté neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
17 4. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
18 5.VZ - Veřejná zakázka "Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - aktivizační kurzy", poř. č. 170/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
19 28. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Národního divadla moravskoslezského, p.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel NDM)
20 30. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti Volný čas 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
21 52. - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 v oblastech Tělovýchova a sport a Vrcholový sport 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
22 17. - Ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
23 18. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 v oblasti Školství 11 11
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
24 6. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. a pro společnost UNIGEO a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 7. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku TANGER computersystems s.r.o., investorem MSK pro oprávněného statutární město Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 8. - Návrh na uzavření dodatků se společností Euro Mall City s. r. o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 9. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 10. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Poruba-sever, v k.ú. Pustkovec a návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Martinov ve Slezsku, vše obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 11. - Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu na nemovitosti v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 12. - Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 13. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh doplnit usnesení zastupitelstva města č. 1505/ZM1418/23 ze dne 25. 1. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 14. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 15. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrušov a v k.ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 16. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Michálkovice a v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část nemovité věci v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
35 21. - Návrh na neodejmutí nemovitých věcí v k.ú. Slezská Ostrava ze svěření městskému obvodu Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 22. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 23. - Návrh prodat objekt "TESKO barák" v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 24. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Sokolská), návrh na záměr města darovat pozemek k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (ul. Boleslavova) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 25. - Návrh darovat a přijmout darem pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti pro oprávněného statutární město Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 41. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN 0,4 kV a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 44. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 0284/ZM1418/5 a návrh koupit nemovité věci v k. ú. Muglinov, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizace Hrušov" a "Rekonstrukce kanalizace ul. Muglinovská" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 53. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 2. - Návrh na uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu se společností Tebodin Czech Republic, spol. s r.o. pro stavbu „Cyklostezka Statek, Mostní“ z důvodu ukončení projektu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
44 31. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce kanalizace ul. Sadová 19-19a" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
45 40. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2770/2015/OI/ZFUN na vypracování projektových dokumentací, výkon inženýrské činnosti a na autorský dohled pro stavbu "Revitalizace knihovny na ulici Podroužkova, Ostrava-Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor" 11 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
46 42. - Návrh Dohody o ukončení smluvního vztahu na zpracování projektových dokumentací pro akci "Náměstí Ostrava - Jih, veřejný prostor Ostrava - Hrabůvka, dopravní řešení ul. Horní" a "Náměstí Ostrava - Jih, veřejný prostor Ostrava - Hrabůvka" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
47 43. - Návrh na uzavření smlouvy o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla zahrnuté do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
48 50. - Návrh na uzavření Smlouvy o předání projektových dokumentací a licencí a Smlouvy o převodu práv a povinností 11 11
49 1.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka (TDS+BOZP)", poř. č. 009/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy příkazní na realizaci akce "Rekonstrukce VO Kramolišova",ORG 4314, v městském obvodě Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
51 4.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce sportovního areálu Poruba - PD+AD+IČ", poř. č. 258/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 45. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitostí svěřených městskému obvodu a k nabytí nemovitostí do majetku města 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
53 46. - Návrh na rozhodnutí o vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
54 3.VZ - Veřejná zakázka "Urbanistická studie - Karolina", poř. č. 259/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
55 56. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
56 27. - Plán činnosti Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace na rok 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
57 26. - Žádost o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "Ekologické mytí jízdních kol Bike Wash cyklo myčkou" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
58 51. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
59 19. - Návrh na změnu složení pracovní skupiny Cyklo Aktiv 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
60 20. - Návrh smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku, na zabezpečení alternativní dopravy imobilních občanů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)