Výsledky hlasování na zasedání č. 201707 - 82. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 07.02.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 82. schůze rady města konané dne 07.02.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
4 27. - Schválení investičního záměru rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly 11 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kamil Vrubl, předseda představenstva společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.)
5 3.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Šumbera, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 5.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
8 5. - Zahájení přípravy a podání žádostí o dotace pro projekty Infrastruktura ZŠ I. v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
9 11. - Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt "Vybudování výtahu a bezbariérového WC v 2. NP Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka" ke spolufinancování z programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
10 12. - Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci Nadace Proměny Karla Komárka pro projekt Zámecký park 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
11 13. - Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekty "Modernizace učeben ZŠ Bohumínská", "Modernizace učeben ZŠ Pěší", "Modernizace učeben ZŠ Chrustova" a "Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova" 11 11
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
12 28. - Informace o podané žádosti o dotaci v rámci dotačního programu „Bezpečnostní dobrovolník” na projekt „Zvyšování bezpečnosti v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky za přispění bezpečnostních dobrovolníků” 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
13 16. - Firemní školka města Ostravy, příspěvková organizace - Plán činnosti 2017 a uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Jana Madecká, ředitelka Firemní školky města Ostravy, p.o.)
14 6. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova" včetně podmínek v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 36. - Objednávka opravy výsadeb poničených vandalismem v rámci projektu "Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
16 37. - Objednávka opravy výsadeb poničených vandalismem v rámci projektů "Izolační zeleň města Ostrava - projekt 01", "Izolační zeleň města Ostrava - projekt 02" a "Izolační zeleň města Ostrava - projekt 03" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
17 41. - Souhlas se zapojením do mezinárodního projektu v rámci programu Horizont 2020 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 43. - Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí pro projekt "Zdravě po Ostravě" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
19 14. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Švýcarska ve dnech 11.-16.02.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
20 42. - Informace o zrušení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017, a návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Břetislava Rigera, náměstka primátora, do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017 11 11
(Pozn: stažen)
21 15. - Žádost Spolku Lungta o podporu mezinárodní kampaně ´Vlajka pro Tibet´ a vyvěšení tibetské vlajky na budovu Radnice města Ostravy dne 10.3.2017 11 6
(Pozn: Hlasování o variantě B))
22 45. - "Visuté galerie a navýšení nábřežní zdi na Havlíčkově nábřeží" - návrh na mimosoudní vypořádání sporu 11 11
(Pozn: Hlasování o variantě A))
23 1.MZP - Informace o způsobu vyřízení námitky k veřejné zakázce "Rekonstrukce ul. Českobratrská (vodovod, kanalizace, komunikace)", poř. č. 178/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
24 44. - Program na poskytování peněžních prostředků z odvodů loterií a jiných podobných her včetně návrhu na vyhlášení výběrového řízení pro poskytování peněžních prostředků 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
25 8. - Zahájení přípravy projektu Střediska volného času Ostrava Zábřeh, příspěvková organizace (IČO 750805516), „Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory" 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. David Střelák, ředitel SVČ Zábřeh)
26 19. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Hrabová, Muglinov, Krásné Pole a Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
27 20. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností a dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 21. - Návrh na záměr města nedarovat pozemek v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Svinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 22. - Návrh nenabýt osvětlení na ulici Na Hrázi v Ostravě - Martinově od společnosti Hruška, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 23. - Návrh na vyřazení věci movité z výpůjčky HZS MSK Návrh na prodej věci movité obci Hraničné Petrovice a uzavření kupní smlouvy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 24. - Návrh na uzavření Dodatku č.34 ke Koncesní smlouvě ev.č. 05691/2000/LPO ze dne 22.12.2000 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 25. - Změna usnesení č. 05427/RM1418/78 ze dne 13.12.2016 - návrh na přijetí veřejného osvětlení v k.ú. Poruba, obec Ostrava od Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. a uzavření převodní smlouvy 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
33 26. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 30. - Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 31. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR pro oprávněného statutární město Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 32. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením smlouvy o výpůjčce na nemovitosti v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava pro městský obvod Ostrava-Jih Předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na nemovitosti v k.ú. Poruba, obec Ostrava pro městský obvod Poruba 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 33. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, pro společnost VMI Silesia Group s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 6.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Pavel Lacina, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
39 7. - Návrh na bezúplatné přijetí nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku do evidence investičního odboru magistrátu v rámci akce "Odvodnění pozemku cvičné louky pro hasiče ve volnočasovém centru v Ostravě Proskovicích" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
40 17. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní se společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení pro stavbu „Cyklostezka Q podél ulice Průběžné“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
41 18. - Návrh na uzavření smluvních vztahů v souvislosti s přípravou stavby ORG 6045 Domov pro seniory Hulváky 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
42 34. - Návrh na uzavření smluv o budoucí služebnosti inženýrské sítě, nájemních smluv v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
43 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu - "Tramvajový přístřešek ELEKTRA - ul. Nádražní" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
44 3.VZ - Veřejná zakázka "Nábřeží Ostravice - lokalita most Miloše Sýkory (PD, IČ, AD, BOZP)", poř.č. 5/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 4.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace Sad M. Horákové - šachty Š2, Š3, Š4", poř.č. 261/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 5.VZ - Veřejná zakázka "Oprava kanalizace ulice Nemocniční", poř. č. 260/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 6.VZ - Veřejná zakázka "Oprava sanačního krytu sběrače DI", poř. č. 262/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 9.VZ - Veřejná zakázka "Prodloužená Porážková IV. etapa - ul. Žerotínova-ul. Mariánskohorská (DÚR+IČ)", poř. č. 268/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 46. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitostí svěřených městskému obvodu a k nabytí nemovitosti do majetku města 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
50 1. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
51 9. - Změna termínu úkolu v cíli č. 4 systému environmentálního managementu na Magistrátu města Ostravy 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
52 38. - Návrh dodatku č.4 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací č. 0153/2011/IT se společností OVANET a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
53 39. - Návrh dodatku č. 28 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
54 40. - Uzavření smlouvy na poskytování služby profilu zadavatele se spol. OVANET a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
55 8.VZ - VZMR na uzavření smlouvy o rozšíření systému e-spis o „Modul automatického odesílání a stahování datových zpráv“ se spol. ICZ a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
56 35. - Úprava rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
57 2. - Návrh na souhlas ke stavbě na pozemku parc. č. 273/1 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
58 3. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
59 7.VZ - Veřejná zakázka "Ostraha Útulku pro psy", poř. č. 14/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
60 4. - Volba přísedících Okresního soudu v Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)
61 10. - Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti statutárního města Ostravy a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)
62 1.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na výrobu a dodání smaltovaných uličních tabulí pro označení ulic se zhotovitelem SmaltZlin, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)