Zasedání č. 201705 - 16. mimořádná schůze rady města Dne 25.01.2017 14:01:24
bod č. 1.VZ - Návrh Dodatku č. 2 k Účastnické smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Rámcové dohodě o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ev. číslo 2568/2013/HS ze dne 10.10.2013
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05634/RMm1418/16          .....             84

1) rozhodla
o uzavření Dodatku č. 2 k Účastnické smlouvě o poskytování veřejně dostupných 
služeb elektronických komunikací a Rámcové dohodě o podmínkách poskytování 
mobilních služeb elektronických komunikací ev. číslo 2568/2013/HS ze dne 
10.10.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.10.2016 mezi účastníkem:
Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451
O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 
60193336
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Nepřítomen
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro