Výsledky hlasování na zasedání č. 201704 - 81. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 24.01.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 81. schůze rady města dne 24.01.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 2.MZP - Veřejná zakázka "Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava - JŘSU" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 27. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc prosinec 2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
4 30. - Uspořádání akce 20. mezinárodní setkání jízdních policií v Ostravě 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
5 34. - Schválení dodatku č.1 ke smlouvě na zpracování IZ k projektu "Revitalizace Pustkoveckého údolí" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
6 7.VZ - Veřejná zakázka "Veletrh MIPIM 2017 - media relations", poř. č. 266/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
7 8.VZ - Veřejná zakázka "Veletrh MIPIM 2017 - cateringové služby", poř. č. 267/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
8 40. - Veletrh MIPIM 2017 - Objednávka na zajištění služeb 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
9 41. - ITI ostravské aglomerace - výzvy k předkládání projektových záměrů, harmonogram výzev 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
10 39. - Veletrh MIPIM 2017 - Smlouva o dílo a licenční smlouva 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
11 28. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do USA (New York) ve dnech 26.01.­04.02.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
12 38. - Udělení plné moci za účelem nahlížení do soudního spisu 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 42. - Žaloba proti rozhodnutí odvolacího finančního ředitelství v Brně a žádost o prominutí penále za prodlením s odvodem za porušení rozpočtové kázně 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 35. - Ukončení projektu „Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba“ 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
15 8. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím majetku děděním do vlastnictví právnické osoby Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, IČO 70631875 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace)
16 7. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 8 8
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
17 22. - Návrh na poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 5.953.000,-- Kč 8 8
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava)
18 4. - Schválení přípravy a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro projekt "Lidé lidem 2017" 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
19 21. - Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt "Společné plánování udržitelné sítě sociálních služeb v Ostravě" z Operačního programu Zaměstnanost 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
20 24. - Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2017-2021 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
21 25. - Předložení žádosti o státní účelovou dotaci v rámci Programu prevence kriminality na rok 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
22 26. - Návrh na realizaci výběrového řízení pro poskytnutí transferů městským obvodům z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na jejich úrovni v roce 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
23 10. - Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-technologického parku Ostrava) a návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
24 11. - Návrh na souhlas s provedením stavebních úprav předmětu nájmu a návrh na záměr města pronajmout nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, formou změny smlouvy 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
25 12. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci formou změny smlouvy, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
26 13. - Informace o neuzavření smlouvy s právnickou osobou a návrh na zrušení bodu 2) usnesení č. 04551/RM1418/66 ze dne 30.8.2016, návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci (k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
27 14. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
28 15. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pro budoucího oprávněného Residence Foerstrova, s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 16. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností OVANET a.s. a Dial Telecom, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí)
30 17. - Návrh na uzavření smluv o zřízení služebností s JM VISION a.s., Moravskoslezským krajem 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 18. - Návrh na koupi vodovodního řadu v k.ú. Nová Plesná, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy s panem Č.G. a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
32 19. - Navýšení hodnoty vodohospodářského majetku SMO o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
33 29. - Návrh nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k.ú. Hrabůvka, zrušení usnesení rady města ze dne 11.10.2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
34 36. - Návrh na uzavření dohody o zpětvzetí výpovědi a dohody o skončení nájmu se společností Garáže Ostrava, a. s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
35 37. - Souhlas s trvalým vynětím části pozemku v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, návrh na záměr změnit nájemní smlouvu ev. č. 3163/2015/MJ ze dne 17.12.2015, formou uzavření dodatku č. 1 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
36 43. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
37 3. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1778/2015/OI/ZFUN ze dne 24.06.2015 ke stavbě „Rekonstrukce kanalizace ve Vítkovicích, lokalita Jeremenko - III. etapa“ v k.ú. Vítkovice 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
38 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní v souvislosti se stavbou ORG 7040 Prodloužení sběrače B do Radvanic 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
39 3.VZ - Veřejná zakázka "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK - interiér", poř. č. 245/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
40 23. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu a k prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
41 1. - Rozpočtová úprava k zajištění spolufinancování z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na realizaci ozdravných pobytů městskými obvody Moravská Ostrava a Přívoz a Stará Bělá v roce 2017 podpořených z dotačního programu Moravskoslezského kraje 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
42 2. - Žádost o posunutí termínu čerpání finančních prostředků - výstavba mateřské školy Svinov 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
43 5. - Schválení podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu projektu systému environmentálního managementu a certifikaci dle normy 14001 na Magistrátu města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
44 20. - Úprava rozpočtu r. 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
45 9. - Dodatek č.1 smlouvy příkazní 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
46 31. - Návrh Smlouvy o poskytování služby dopravního monitorovacího systému 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
47 32. - Výměna a přemístění kamer na vybraných křižovatkách pro rok 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
48 33. - Návrh dodatku č. 21 ke smlouvě o dílo a smlouvě mandátní uzavřené mezi subjekty - statutární město Ostrava a Ostravské komunikace, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
49 4.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu pod označením "Zajištění výuky a výcviku žáků" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
50 5.VZ - Uzavření dodatku ke smlouvě na zpracování investičního záměru stavby "Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
51 6.VZ - Zadání zpracování investičního záměru stavby "Parkovací dům ZOO Ostrava" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
52 1.MZP - Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru ochrany životního prostředí a odboru strategického rozvoje k 1.2.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
53 2.VZ - Veřejná zakázka "Oprava LCD infopanelů a rozšíření informačního systému", poř. č. 232/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)