Výsledky hlasování na zasedání č. 201703 - 80. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 17.01.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 80. schůze rady města dne 17.01.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 38. - Žádost společnosti DK POKLAD, s.r.o. o navýšení investiční účelové dotace, o rozšíření účelu použití, o prodloužení doby použití a finančního vypořádání dotace 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti DK POKLAD, s.r.o.)
4 30. - Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 "Revitalizace veřejného prostoru v Ostravě" 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
5 3. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Nadaci na pomoc zvířatům 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
6 21. - Příprava projektu Zámecký park pro podání žádosti o podporu v rámci Nadace Proměny Karla Komárka 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
7 2.MZP - Informace odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
8 24. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Českému svazu bojovníků za svobodu, z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
9 31. - Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pořádání Dnů NATO v Ostravě & Dnů vzdušných sil 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
10 35. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka primátora, do Španělska (Barcelona) ve dnech 10.­13.02.2017 11 11
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
11 26. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 27. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 02.11.2016 do 31.12.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 28. - Ukončení realizace projektu "Zklidnění ulice Nádražní- I. etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
14 37. - Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy na léta 2017-2023 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 2.VZ - Veřejná zakázka "Realizace sdružené expozice Ostravy, Brna a Prahy na veletrhu MIPIM 2017", poř. č. 265/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
16 5. - Souhlas se změnami na nemovitém majetku nad 40 tis. Kč souvisejícími se stavebními úpravami při instalací multifunkční pánve a stávajícího sociálního zařízení zaměstnanců v suterénu budovy A 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Magda Mertová, ředitelka Domova Čujkovova)
17 10. - Návrh na souhlas s umístěním stavby "Posílení energetické výzbroje Masarykova náměstí" na pozemku v k.ú. Moravská Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
18 11. - Návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností s právnickými osobami 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
19 12. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy formou uzavření dodatků, návrh na záměr města propachtovat pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
20 13. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
21 14. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Petřkovice u Ostravy (lokalita ul. Koblovská x Hlučínská), v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Šimáčkova x U Dvoru) a v k. ú. Lhotka u Ostravy (lokalita ul. U Splavu), obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
22 15. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava a v k.ú. Svinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
23 16. - Návrh uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava a návrh nabýt nemovité věci v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava a uzavřít darovací smlouvu 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
24 17. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 a návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
25 18. - Návrh na souhlas s umístěním stavby "Regenerace sídliště Muglinov" na pozemku v k.ú. Muglinov ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
26 22. - Návrh dohody o skončení pronájmu části pozemku v k.ú. Zábřeh nad Odrou. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
27 23. - Návrh prodat pozemek v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
28 32. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci formou změny smlouvy, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 10 10
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
29 33. - Návrh na vklad nemovitostí do základního kapitálu společnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
30 39. - Informace týkající se naplnění povinností kupujícího ve vztahu ke stavbě „Polyfunkčního objektu RED HOUSE v Moravské Ostravě" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 40. - Návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky ev.č. 3041/2015/MJ ze dne 9.12.2015 s Moravskoslezským krajem. Návrh na uzavření smluv o výpůjčce na nemovitosti v k.ú. Hrabová, obec Ostrava s Moravskoslezským krajem. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
32 41. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu reklamních vitrín v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
33 42. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí a zpevněné plochy do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickými osobami 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
34 1. - Uzavření smlouvy o poskytování poradenství a konzultací se společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.pro rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
35 6. - Povolení výjimky ze stavebních uzávěr starých důlních děl (SDD) jamy "Větrní šachtice (Š1)" a štol "Štola Nadějná", "Štola August", "Štola Dodatečná" a "Štola Bohatá jih" pro stavbu "Petřkovice - Kanalizační stoka T, část B, IV. a V. etapa" v k.ú. Petřkovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
36 7. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD "Štola u pěšiny Na Zámostí" pro stavbu "Kanalizační přípojka pro rodinný dům č.p.73",k.ú. Slezská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
37 8. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitostí svěřených městskému obvodu a k nabytí nemovitosti do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
38 5.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování "architektonické studie - Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
39 6.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování "urbanistické studie KRÁSNÉ POLE - CENTRÁLNÍ ČÁST" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
40 19. - Úprava rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
41 19. - Úprava rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: požadavek na revokaci usnesení)
42 19. - Úprava rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: hlasování o usnesneí s úpravou)
43 20. - Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
44 3.VZ - Veřejná zakázka "Kolejový absorbér hluku", poř. č. 250/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 3.MZP - Návrh na jmenování vedoucího majetkového odboru a vedoucího investičního odboru Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
46 29. - Kontrola plnění usnesení rady města za období listopad 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
47 2. - Ujednání o ceně, dohoda o poskytování záloh a diagram na dodávku a odběr tepla - vše pro rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
48 9. - Návrh na naložení s neupotřebitelným a přebytečným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
49 34. - Návrh na souhlas/nesouhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
50 1.VZ - Veřejná zakázka "Oprava LCD infopanelů a rozšíření informačního systému", poř. č. 232/2016 10 10
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
51 7.VZ - Veřejná zakázka "Projekty - "Koncepce bydlení" a "Prevence ohrožení rodiny" - kancelářské vybavení", poř. č. 218/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 43. - Vyhlášení architektonické soutěže o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)