Výsledky hlasování na zasedání č. 201747 - 26. mimořádná schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 20.12.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 26. mimořádné schůze rady města konané dne 20.12.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, jednatel společnosti, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 16. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Berlín) ve dnech 21.-24.11.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
4 17. - Zprávy ze zahraničních pracovních cest pana Marka Pokorného, ředitele příspěvkové organizace PLATO Ostrava, do SRN (Berlín) ve dnech 25.-29.9.2017, do Nizozemí (Amsterdam) ve dnech 5.-8.10.2017 a informace o zrušení zahraniční pracovní cesty na Ukrajinu (Kyjev) ve dnech 14-17.11.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Marek Pokorný, ředitel p.o. PLATO Ostrava)
5 14. - ITI ostravské aglomerace - vyhlášení výzev k předkládání projektových záměrů, složení Řídicího výboru ITI 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
6 15. - ITI ostravské aglomerace - změna výzvy k předkládání projektových záměrů 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
7 31. - Návrh na personální změny ve výboru zastupitelstva města pro udělování čestného občanství a cen města a v komisích rady města 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
8 13. - Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Domov pro seniory Iris,Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824 8 8
(Pozn: Předkládá: RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace)
9 3. - Informace o zahraniční pracovní cestě Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, a JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Švédska (Stockholm) a Rakouska (Vídeň) ve dnech 07.-10.11.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora, JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
10 22. - Likvidace nerealizovaných projektů výstavby a rekonstrukcí Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
11 32. - Návrh na změnu podmínek pro čerpání příspěvku poskytnutého domovu pro seniory Kamenec, příspěvková organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Juraj Chomič, MBA, ředitel Domova pro seniory Kamenec, příspěvková organizace)
12 30. - Úprava rozpočtu v ORJ 180 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
13 4. - Návrh uzavřít Dohodu o plné moci s Regionem Poodří 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
14 5. - Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti, likvidaci a přebytečnosti movitého majetku a jeho vyřazení ze smlouvy o výpůjčce 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
15 6. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do části pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
16 7. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na část nemovitosti v k. ú. Bartovice, obec Ostrava s ŘSD ČR. Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k částem nemovitostí v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava s fyzickou osobou. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
17 8. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy se společností MAHLE Behr Ostrava s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
18 9. - Návrh k neudělení souhlasu městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
19 10. - Souhlas s trvalým odnětím pozemku v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
20 11. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava a v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
21 25. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části jednotky č. 3039/106 v bytovém domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava-Bělský les,souhlas se změnou účelu užívání předmětu nájmu a návrh na uzavření dohody o plné moci 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
22 26. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
23 27. - Návrh na ukončení smlouvy o výpůjčce (Městská nemocnice Ostrava) 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 29. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního kabelového vedení VN a NN do pozemku v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s CTP Invest, spol. s r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 2. - Návrh koupit transformátor 400 kVA v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 1.VZ - Veřejná zakázka "Vodohospodářské stavby (TD)", poř. č. 240/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
27 6.VZ - Veřejná zakázka "Voliéra kondora královského", poř. č. 209/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
28 8.VZ - Návrh na zpracování investičního záměru pro připravovanou akci "MNO - Výstavba nového objektu s hyperbarickou komorou" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
29 1. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
30 23. - Návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci výzvy č. 2/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
31 12. - Prováděcí smlouva na nákup licencí Microsoft 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
32 18. - Dohoda o ukončení Servisních a materiálových smluv se společností Konica Minolta Business Solutions Czech spol s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
33 21. - Prováděcí smlouva Enterprise se společností Microsoft 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
34 3.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy o vytvoření díla a licenční smlouvy na vytvoření koncepce poskytování služeb pro dočasné užívání a návrh na její aplikaci na území statutárního města Ostravy. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
35 19. - Úprava rozpočtu r. 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
36 20. - Návrh dodatku č. 25 ke Směrnici č.1/2007 pro nakládání s finančními prostředky, postupy v účetnictví a další ustanovení s účinností od 01.01.2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
37 2.VZ - Úklid garáží MMO na ul. Pašerových v Ostravě - Mariánských Horách 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
38 4.VZ - Veřejná zakázka "Ostraha objektů Městského stadionu", poř. č. 270/2017 7 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
39 5.VZ - Návrh Rámcové dohody o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací se společností O2 Czech Republic a.s. na období od 1.1.2018 do 31.1.2021 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
40 7.VZ - Servisní úkony na odlučovačích ropných látek, sorpčních vpustích a čistírně odpadních vod 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
41 9.VZ - Veřejná zakázka "Ošetřování trávníku fotbalového hřiště (Městský stadion)", poř. č. 253/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
42 24. - Návrh na úpravu Organizačního řádu magistrátu 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
43 1.ORG. - Informace o průběhu výběrového řízení a návrh na jmenování nového ředitele/ředitelky právnické osoby Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace 8 8