Výsledky hlasování na zasedání č. 201746 - 112. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 12.12.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 112. schůze rady města konané dne 12.12.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 4.MZP - Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
3 45. - Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt „Kulturní akce v městském obvodě Stará Bělá, konané v roce 2018, v rámci oslav 100. výročí ukončení I. světové války a vzniku Československé republiky“ 8 8
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta městského obvodu Stará Bělá)
4 46. - Příprava projektu „Společná CZ-PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst Euroregionu Silesia“ v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
5 12. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty RNDr. Jiřiny Kábrtové, ředitelky Ostravského muzea, příspěvkové organizace, do SRN (Drážďany, Hamburk) ve dnech 17. - 21.11.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, příspěvková organizace)
6 52. - Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádostí o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekty Infrastruktura ZŠ II. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
7 53. - Přehled o vysloveném souhlasu nebo nesouhlasu s umístěním sídel společností 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
8 44. - Návrh na prodej přebytečného majetku statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
9 10. - Návrh na uzavření dohody o plné moci s Mgr. Janou Wranikovou, advokátkou 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 42. - Návrh na jmenování člena správní rady obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj, o.p.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
11 43. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 07.09.2017 do 30.11.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 56. - Uplatnění práv osoby zúčastněné na řízení 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 58. - Uzavření dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláří Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 15.VZ - Veřejná zakázka "Právní poradenství a výkon funkce pověřence - GDPR", poř. č. 267/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
15 17. - Návrh na partnerství a spolupráci města Ostravy při organizování mezinárodní konference TBEX v Ostravě ve dnech 26. - 29.07.2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
16 15. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824 8 8
(Pozn: Předkládá: RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace)
17 37. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 a právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, IČO 00635162 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
18 14. - Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 8 8
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
19 1. - Návrh na změnu podmínek čerpání a vyúčtování investičního a účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého Domovu Magnolie, příspěvková organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Andrea Gibejová, ředitelka Domova Magnolie, příspěvková organizace)
20 1.MZP - Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti zdravotnictví z důvodu legislativních změn 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
21 16. - Návrh na realizaci výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
22 5. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace)
23 13. - Schválení vystavení objednávky pro zajištění reklamních předmětů k propagaci Zimního olympijského festivalu v Ostravě 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
24 41. - Schválení dokumentu MAP ORP Ostrava a doplnění členů Řídicího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Ostrava (ŘV MAP ORP Ostrava) 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
25 11.VZ - Veřejná zakázka "Ostrava fandí kontinentům", poř. č. 265/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
26 18. - Návrh na prohlášení o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 19. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 2x VN 22 kV včetně předávací stanice k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro Českomoravská energetika s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 20. - Návrh na souhlas s umístěním staveb vedení veřejného osvětlení, telekomunikačního a elektro vedení v ochranném pásmu dešťové a splaškové kanalizace ve vlastnictví statutárního města Ostrava a souhlas se zrušením části dešťové kanalizace v k.ú. Mošnov, obec Mošnov, pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 21. - Návrh na přijetí budoucího daru světelně signalizačního zařízení v k. ú. Přívoz a Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s Euro Mall City, s.r.o. a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemků Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku Moravskoslezským krajem 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 22. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 23. - Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti a likvidaci loga, bývalé (VTPO) 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 24. - Dodatek č. 24 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci majetku 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 25. - Odpisový plán na rok 2018 8 8
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
34 30. - Návrh prodat část pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. K Trojhalí), uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvu se společností Husuli s. r. o. 8 8
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
35 33. - Návrh na souhlas s umístěním přípojek do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 34. - Návrh na uzavření nájemních smluv a dohod o úhradě za bezesmluvní užívání nemovitých věcí - pozemků pod rekreačními chatami v k. ú. Bobrovníky, obec Hlučín 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 36. - Návrh na souhlas s umístěním zpevněných ploch do části pozemku v k. ú. Muglinov, obec Ostrava, Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 50. - Návrh dohody o skončení nájmu služebního bytu č. 3 a návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č.7 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 51. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 a byt č. 2 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 8.VZ - Veřejná zakázka "Nákup vodoměrů II.", poř. č. 252/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
41 59. - Návrhna uzavření nájuemní smlouvy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 60. - Návrh na podání výzvy k vydání bezdůvodného obohacení 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 3. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP v rámci stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
44 9. - Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z evidence investičního odboru 8 8
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
45 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění funkce technického dozoru stavebníka pro stavbu "Rekonstrukce VO oblast Lužická - Lumírova" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
46 2.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění výkonu inženýrské činnosti a funkce technického dozoru stavebníka pro stavbu "Rekonstrukce VO oblast Bedřicha Nikodéma" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
47 3.VZ - Veřejná zakázka "Prodloužení kanalizace v ulici K Lávce do sběrače A (PD+AD+IČ), poř. č. 241/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 6.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce odstředivky na ÚČOV", poř. č. 218/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 7.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Kollárova", poř. č. 242/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 12.VZ - Veřejná zakázka "Kanalizace Polanka n. O., 4. etapa, část I a rekonstrukce vodovodu ul. Konečná (PD+AD+BOZP)", poř. č. 263/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 13.VZ - Vodovod v ul. Vrublova - PD, IČ a AD 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
52 14.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce (DÚR+IČ)_IV.", poř. č. 261/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
53 17.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
54 7. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
55 26. - Uzavření smlouvy o postoupení smluv o výpůjčce na monitorovací vrty vybudované v rámci projektu "Analýza rizik vodního zdroje Stará Bělá" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
56 27. - Žádost městského obvodu Polanka o prodloužení termínu realizace projektu "IZOLAČNÍ ZELEŇ - Polanka nad Odrou" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
57 28. - Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy MŠ Slezská Ostrava, Zámostní 31, p. o. na úpravu části školní zahrady MŠ Keramická 8 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
58 29. - Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od společnosti ArcelorMittal a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
59 10.VZ - Veřejná zakázka "Oponentní posouzení dílčích zpráv a závěrečné zprávy projektu - Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik", poř.č. 2/2017/OŽP 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
60 4. - Návrh dodatku č. 30 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
61 31. - Smlouva na pronájem optických vláken se spol. OVANET a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
62 32. - Smlouva na poskytování služeb (servis metropolitní sítě) se spol. OVANET a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
63 39. - Úprava rozpočtu r. 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
64 40. - Záměr nákupu dluhopisů PPF Finacial Holdings B.V. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
65 38. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvám o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na území Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a k zajištění dopravní obslužnosti na území statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
66 57. - Svěření pravomoci k uplatnění práv ze záruky ze Smlouvy o dílo "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“ 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
67 2. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
68 35. - Změna ceny pro vodné a stočné v průmyslové zóně Mošnov pro rok 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
69 47. - Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině VN pro rok 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
70 48. - Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu pro rok 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
71 49. - Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině nízkého napětí pro rok 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
72 4.VZ - Veřejná zakázka "Údržba objektů na řece a úklid odpadků", poř. č. 259/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
73 5.VZ - Veřejná zakázka "Plynová, tlaková a tepelná zařízení v objektech SMO 2018" poř. č. 258/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
74 9.VZ - Veřejná zakázka "Ostraha Útulku pro psy 2018", poř. č. 260/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
75 3.MZP - Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru dopravně správních činností a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
76 8. - Souhlas s napojením nově vybudované kanalizace v rámci stavby „Odkanalizování obce Mošnov" do kanalizace SMO v Průmyslové zóně Mošnov 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
77 6. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)