Výsledky hlasování na zasedání č. 201745 - 111. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 05.12.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 111. schůze rady města konané dne 05.12.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OZO Ostrava s.r.o. - volba členů výboru pro audit 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o. - schválení projektu fúze sloučením 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka obchodní společnosti DK POKLAD, s.r.o.)
4 3.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. - schválení projektu fúze sloučením a změna společenské smlouvy 10 10
(Pozn: Hlasování o bodech usnesení 1) až 2))
5 3.VH - Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům kultury Akord Ostrava - Zábřeh, s.r.o. - schválení projektu fúze sloučením a změna společenské smlouvy 10 10
(Pozn: Hlasování o bodech usnesení 3) až 4))
6 4.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravské výstavy, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
7 5.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
8 46. - Schválení projektu, přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
9 47. - Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt „Sportovní hala v Krásném Poli“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, starosta městského obvodu Krásné Pole)
10 50. - Projednání žádosti o dotaci pro projekt „Hasičská zbrojnice Pustkovec“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Stanislav Pyš, starosta městského obvodu Pustkovec)
11 51. - Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0002/2017/KP ze dne 03.01.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
12 3.VZ - Veřejná zakázka „Tisk měsíčníku Ostravská radnice“, poř. č. 229/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
13 2.MZP - Uplatnění nároku na náhradu škody 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě B))
14 39. - Ukončení projektů „Rozšíření výukového areálu Bělský les - výsadba zeleně“ a „Rozšíření výukového areálu Bělský les - výukové centrum“ spolufinancovaných z Operačního programu Životní prostředí 10 10
(Pozn: Předkládá:Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 45. - Projednání návrhu usnesení Správní rady sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 10 10
(Pozn: Předkládá:Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
16 52. - Poskytnutí investičního transferu ve výši 628 tis. Kč městskému obvodu Krásné Pole na projektovou přípravu „Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro polytechnickou výuku v ZŠ Krásném Poli“ 10 10
(Pozn: Předkládá:Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
17 53. - Projednání návrhů usnesení Správní rady spolku Řemeslný inkubátor Ostrava z. s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 7. - Návrh na poskytnutí investičního příspěvku právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Seidler, ředitel Domova Korýtko, příspěvková organizace)
19 42. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
20 5.VZ - Veřejná zakázka „Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - socializačně-vzdělávací pobytové akce a vzdělávací semináře/besedy“, poř. č. 176/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
21 9. - Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o., na odstranění havarijního stavu části střechy „C“ na DAD 10 10
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p.o.)
22 11. - Návrh na prodloužení termínu použití poskytnutého příspěvku na odstranění havarijních závad na objektu Bauhaus organizaci PLATO Ostrava, p. o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marek Pokorný, ředitel PLATA Ostrava, p.o.)
23 10. - Renovace uměleckých děl - změna podmínek poskytnutých transferů 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
24 13. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím v oblasti školství 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o., Bc. David Střelák, ředitel Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o., Mgr. Milada Božeková, ředitelka Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.)
25 55. - Žádost spolku Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava na nákup movitého majetku 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
26 1. - Návrh na vyřazení movité věci z výpůjčky HZS MSK, návrh na prodej movité věci městysi Suchdol nad Odrou a uzavření kupní smlouvy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 2. - Návrh na vyřazení movité věci z výpůjčky HZS MSK, návrh na svěření movitého majetku městskému obvodu Nová Ves 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 14. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení 2x VN 22 kV k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 15. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti kabelového vedení veřejného osvětlení včetně 2 ks sloupů veřejného osvětlení s vlastníkem pozemků - LUCROS SICAV a.s. pro oprávněného SMO 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 16. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 17. - Návrh na přijetí daru jednotné kanalizace a uzavření darovací smlouvy s J.H.,J.K.,M.S. v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava a uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 18. - Návrh na zrušení usnesení rady města, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníky pozemků 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 1.MZP - Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 10 10
(Pozn: hlasování o stažení materiálu)
34 19. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Petřkovice u Ostravy (ul. Koblovská), a návrh na záměr města neprodat nebo prodat nemovitou věc v k. ú. Dubina u Ostravy (ul. Horní), obec Ostrava 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě B) )
35 20. - Návrh na záměr města prodat pozemek (ul. 1. Máje), návrh na záměr města prodat část pozemku (ul. Palackého), návrh na záměr města prodat pozemek (ul. Vítězná) 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 21. - Návrh na zrušení usnesení ZM, návrh koupit spoluvlastnické podíly pozemků v k. ú. Bartovice, uzavřít kupní smlouvu návrh na svěření spoluvlastnických podílů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 22. - Návrh koupit části nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 23. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Zábřeh-VŽ, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 24. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 25. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 26. - Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 27. - Žádost o uznání vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 28. - Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám, návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 29. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (k. ú. Vítkovice, obec Ostrava) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 30. - Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce (Městská nemocnice Ostrava) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 31. - Návrh na schválení Dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizaci Městská nemocnice Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 43. - Návrh koupit nemovitou věc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Poruba (lokalita ulice Rekreační) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 44. - Návrh zrušit usnesení zastupitelstva města č. 1468/ZM1418/22 ze dne 14.12.2016, návrh prodat nemovité věci v k. ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 57. - Návrh na zvýšení nájemného u nově uzavíraných nájemních smluv na pronájem bytů v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 58. - Návrh dodatku k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 1, bytu č. 8 a bytu č. 11 v bytovém domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 60. - Nemovité věci v areálu Nad Porubkou - doplnění usnesení ZM č. 1924/ZM1418/29 ze dne 18.10.2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 61. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce Návrh na prominutí úhrady za bezesmluvní užívání 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 62. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na část nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 63. - Návrh na souhlas vlastníka pozemku se záborem veřejné zeleně 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 64. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, s přeložením VO, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 65. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Vojanova) 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 48. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zániku předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení a smlouvy o úpravě práv a povinností mezi jejími účastníky a prohlášení a souhlasy" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 5. - Návrh na uzavření smluv s Lesy České republiky, s.p., o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
59 6. - Návrh na uzavření dohody a smluv o věcných právech k pozemkům v souvislosti se stavbami uvedenými v kapitálovém rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
60 12. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3230/2016/OI/VZKÚ ze dne 30.12.2016 ke stavbě „Tramvajové mosty ul. Plzeňská“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
61 54. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby „Hasičská zbrojnice Ostrava - Michálkovice“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
62 1.VZ - Veřejná zakázka „Příprava Městského stadionu na IAAF Continental Cup ­ Ostrava 2018“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
63 2.VZ - Návrh na zadání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavření smluvních vztahů v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do návrhu kapitálového rozpočtu Statutárního města Ostravy pro rok 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
64 6.VZ - Veřejná zakázka „Oprava kanalizace ul. Mitrovická", poř. č. 243/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
65 7.VZ - Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Sokola Tůmy“, poř. č. 249/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
66 8.VZ - Veřejná zakázka „Rekonstrukce a prodloužení kanalizačního sběrače B do Radvanic (BOZP+TD)“, poř. č. 233/2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
67 59. - Svěření pravomoci k uplatnění vad díla v záruční době ­ dílo Komunitní centrum Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
68 3. - Přehled projektů pro poskytnutí finančního daru v rámci projektu „Koruna ze vstupu“ a návrh na snížení neinvestičního příspěvku na provoz Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
69 4. - Návrh novely obecně závazné vyhlášky č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
70 38. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na pořízení videokamery pro dobrovolnou stráž Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
71 41. - Poskytnutí bezúročných zápůjček za účelem předfinancování výdajů na pořízení kotlů v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
72 37. - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2401/2017/IT o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi lite Městské nemocnici Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
73 40. - Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb outsourcingu informačních technologií Janáčkově filharmonii Ostrava, p. o. společností Ovanet a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
74 35. - Směrnice č. ../2017 Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
75 49. - Úpravy rozpočtu r. 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
76 56. - Rozdělení prostředků z výnosu z hracích přístrojů pro městské obvody 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
77 8. - Úhrada za dálkové kreditování frankovacího stroje na ODSČ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
78 33. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl a sbírkových předmětů na období od 01.01.2018 do 31.12.2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
79 34. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
80 36. - Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy a údržby na rok 2018 pro Ozdravné centrum Ještěrka - majetku užívaného na základě koncesní smlouvy 2987/2009/ŠK/LPO ze dne 1.1.2010 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
81 4.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na nákup velkokapacitní černobílé kopírky pro rozmnožovnu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
82 32. - Návrh sazebníku za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní období roku 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)