Výsledky hlasování na zasedání č. 201744 - 110. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 28.11.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 110. schůze rady města konané dne 28.11.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 2. - Pojmenování nové ulice v Ostravě-Krásném Poli 9 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, starosta městského obvodu Krásné Pole)
3 72. - Žádost o prominutí vratky předfinancováníz akce "Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk,starosta městského obvodu Krásné Pole)
4 76. - Schválení Smlouvy o financování mikroprojektu typu A realizovaného v rámci "Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, starosta městského obvodu Krásné Pole)
5 55. - Příprava a podání žádostí o dotaci do výzvy č. 16/2017 „Přírodní zahrady“ v rámci Národního programu Životní prostředí 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava - Jih)
6 56. - Podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Revitalizace bytových domů Syllabova 26, 28, 30, 32, 34, Ostrava-Vítkovice“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Petr Dlabal, starosta městského obvodu Vítkovice)
7 2.MZP - Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
8 3.MZP - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
9 3. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, do Polska (Katowice) dne 25.10.2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
10 49. - Návrh Smlouvy o zajištění odborné praxe mezi statutárním městem Ostrava a Ostravskou univerzitou v Ostravě 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
11 50. - Návrh Dohody o zajištění odborné praxe na pracovišti mezi statutárním městem Ostrava a Střední odbornou školou ochrany osob a majetku s.r.o., Karviná-Hranice a Ostrava-Poruba“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
12 51. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc říjen 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
13 52. - Ukončení rámcové smlouvy č. EIDEL/22/082009 a ev. č. 2351/2009/MP ze dne 11.09.2009 zajišťující přístup do centrálního registru řidičů 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
14 53. - Návrh na uzavření dohody o zpracování osobních údajů z městského integrovaného kamerového systému 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
15 54. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor na umístění kamerového systému a distribučních bodů 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
16 16.VZ - Veřejná zakázka „Úklidové práce MP 2018“ poř. č. 224/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
17 18.VZ - Veřejná zakázka "Preventivní péče MP Ostrava" poř. č. 238/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
18 57. - Návrh na udělení Čestného občanství města Ostravy, udělení Ceny města Ostravy in memoriam a udělení Ceny města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
19 73. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
20 74. - Průběh likvidace státního podniku Čistírny a prádelny, státní podnik „v likvidaci“ k 31.8.2017. Návrh smlouvy o postoupení pohledávky 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
21 83. - Návrh programu 31. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 13. prosince 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
22 42. - Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování neinvestičního účelového příspěvku poskytnutého Domovu Slunovrat, příspěvková organizace 9 9
(Pozn: Hlasování o n ávrhu usnesení s úpravou)
23 66. - Informace o způsobu zajištění financování vybraných druhů služeb prostřednictvím individuálního projektu Moravskoslezského kraje v letech 2019-2020 a návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
24 32. - Zvýšení neinvestičních příspěvků na provoz městským příspěvkovým organizacím z oblasti kultury na krytí dopadů legislativní změny na osobní náklady 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
25 33. - Žádost Národního divadla moravskoslezského, p. o., o prodloužení termínu použití a vyúčtování poskytnutých účelových příspěvků 9 9
(Pozn: Předkládá: Nekvasil Jiří, ředitel Národního divadla moravskoslezského, p. o.)
26 65. - Návrh na uzavření Smlouvy na zajištění cateringových služeb pro vzdělávací aktivity realizované v rámci klíčové aktivity 5 projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
27 1.MZP - Návrh na nabytí hmotné nemovité věci v dražbě 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 17. - Souhlas vlastníka pozemku s umístěním protihlukové clony 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 18. - Souhlas s trvalým odnětím části pozemku v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, ze zemědělského půdního fondu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 19. - Návrh na souhlas se stavebními úpravami nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro společnost Helikopter Air Transport Gesellschaft m.b.H 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 20. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemek za účelem provedení atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch, návrh na souhlas s umístěním drenážního odplyňovacího systému, návrh na zrušení usnesení a návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě, vše do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro společnost Green Gas DPB, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 21. - Návrh na souhlas s umístěním plynárenského zařízení do částí pozemků v k. ú. Poruba-sever, obec Ostrava, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro společnost GasNet, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 22. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodí Odry, státní podnik 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 23. - Návrh koupit část nemovité věci v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 24. - Návrh na záměr města nesměnit pozemky v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat pozemky v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 25. - Návrh na záměr města neprodat části pozemků v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 26. - Návrh neprodat nemovité věci v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 27. - Návrh na záměr pronájmu nebytových prostor v budově Nové Radnice v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
39 28. - Návrh na uzavření dodatků k nájemním smlouvám 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 29. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě (k. ú. Slezská Ostrava) 9 9
(Pozn: Hlasování o návrhu na usnesení s úpravou)
41 30. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce (k. ú. Zábřeh-Hulváky) 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 31. - Doporučení k přechodu nájmu bytu č. 1 v bytovém domě na ul. Vaňkova1013/53, Ostrava-Bělský Les 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 36. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 37. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN včetně přípojkové skříně, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 38. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 39. - Návrh na souhlas s umístěním stavby „Parkovací stání na ul. J. Kotase“ a Parkovací stání na ul. J. Herolda 3 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
47 43. - Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu a splaškové kanalizace v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací s J.T., L.T, V.K., M.B. a uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníky pozemku 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
48 44. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
49 47. - Návrh přijmout darem nemovité a movité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh svěřit nemovité a movité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava městskému obvodu Pustkovec 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
50 48. - Návrh na záměr města propachtovat pozemky v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
51 58. - Návrh na záměr města neprodat nemovitou věc v k. ú. Svinov, obec Ostrava, návrh na záměr města nesměnit nemovité věci v k. ú. Svinov, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
52 59. - Souhlas se zpětvzetím výpovědi a dohoda o skončení nájmu služebního bytu č. 7 v bytovém domě na ul. Pobialova 875/8, Ostrava-Moravská Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
53 60. - Návrh na souhlas s umístěním a napojením inženýrských sítí do části pozemků v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro společnost ALGECO s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
54 61. - Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu k pozemku v k. ú. Hrušov, obec Ostrava, pro budoucího oprávněného statutární město Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
55 62. - Návrh na souhlas s umístěním a realizací stavby pro Ostravské komunikace, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
56 63. - Návrh na záměr města vypůjčit pozemky v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
57 64. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy. Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
58 69. - Návrh prodat část nemovité věci v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
59 79. - Návrh ­ uzavření smlouvy o výpůjčce (k. ú. Moravská Ostrava) 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
60 86. - Návrh směnit nemovité věci ve vlastnictví SMO za nemovité věci ve vlastnictví DPO a.s. 9 9
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
61 87. - Návrh na uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti ve více k. ú. města Ostravy s Dopravním podnikem Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
62 89. - Návrh na souhlas vlastníka pozemku se záborem veřejné zeleně 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
63 84. - Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické průmyslové zóně Ostrava ­ Mošnov, v ploše „A“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
64 4. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1834/2016/OI/VZKÚ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
65 5. - Návrh na předání kompletní projektové dokumentace na stavbu „Revitalizace bytových domů Syllabova 26,28,30,32,34“ městskému obvodu Vítkovice 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
66 35. - Návrh na uzavření smluvních vztahů s ČEZ Distribuce, a.s., v souvislosti s přeložkami elektroenergetických zařízení 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
67 70. - Návrh na uzavření Dohody o ukončení závazkového vztahu založeného Smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 2937/2016/OI/VZKÚ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
68 82. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci stavby „Cyklistická stezka Proskovická, Blanická“ se společností HOCHTIEF CZ a. s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
69 1.VZ - Veřejná zakázka „Demolice výrobně skladovacích objektů“ poř. č. 228/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
70 2.VZ - Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Pflegrova (PD+AD+IČ)“ poř. č. 186/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
71 3.VZ - Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast Předškolní“, poř. č. 223/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
72 4.VZ - Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast Bedřicha Nikodéma“ poř. č. 230/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
73 5.VZ - Veřejná zakázka „Rekonstrukce VO oblast Lužická ­ Lumírova“, poř. č. 231/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
74 6.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Smlouvy příkazní na zajištění funkce technického dozoru stavebníka pro stavbu „Rekonstrukce VO oblast Předškolní“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
75 10.VZ - Veřejná zakázka „Posílení vodovodu ul. Na Rovince, DN 300“, poř. č. 256/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
76 11.VZ - Veřejná zakázka „Sportovní hala - Sokolovna Svinov“, poř. č. 236/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
77 12.VZ - Veřejná zakázka „Landek - kácení stromů nad cyklostezkou II“, poř. č. 201/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
78 13.VZ - Návrh na uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností a smlouvy o dílo na PD - akce „Komunikace a inženýrské sítě Polanka, Janová“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
79 10. - Návrh na uzavření smlouvy o výkonu funkce člena poroty a vyplacení odměn za účast porotce v architektonické soutěži o návrh na řešení rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
80 75. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitostí do majetku města 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
81 17.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk Změny č. 1 Územního plánu Ostravy v nákladu 20 kompletů 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
82 21.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zhotovení architektonické studie "revitalizace předprostoru Domu umění" 9 9
(Pozn: Překládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
83 80. - Program na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
84 81. - Objednávka opravy výsadeb poničených vandalismem v rámci projektu "Izolační zeleň města Ostrava - projekt 04 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
85 8. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
86 9. - Vyhlášení programu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty do 30.04.2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
87 13. - Registrace útulku pro psy a návrh Dodatku č. 1 k Provoznímu řádu útulku pro psy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
88 14. - Žádost městského obvodu Michálkovice o prodloužení termínu čerpání poskytnutých prostředků na realizaci projektu „Naučná stezka v k. ú. Michálkovice, obec Ostrava - Permoníkova stezka“ 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
89 15. - Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
90 19.VZ - Veřejná zakázka „Veterinární péče“, poř. č. 150/2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
91 34. - Návrh na uzavření smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE s předmětnými organizacemi 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
92 45. - Dodatek č. 1 ke smlouvě na rozvoj programového produktu CMS PLONE pro správu internetové prezentace SMO se spol. OVANET 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
93 46. - Objednávka výměny statistických kamer pořízených v rámci projektu Rozšíření portálu SMO 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
94 71. - Objednávka digitálního knižního skeneru za účelem rozšíření digitalizačních kapacit podatelny MMO 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
95 77. - Návrh rozpočtu SMO pro rok 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
96 1. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 18 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
97 12. - Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
98 41. - Snížení prostředků roku 2017 pro financování roku 2018 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
99 67. - Úprava rozpočtu r. 2017 9 9
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
100 11. - Uzavření Smlouvy o výpůjčce mezikolejového absorbéru hluku s funkcí retence vody s vegetačním povrchem společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru doprav)
101 16. - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení Mikulášského vlaku po Ostravském železničním uzlu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
102 8.VZ - Zadání zpracování investičního záměru „Nový příjezd k areálu Planetária Ostrava“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
103 9.VZ - Zadání zpracování investičního záměru „Zkušební plocha pro motocykly Ostrava ­ Přívoz“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
104 20.VZ - Veřejná zakázka "Zahloubení ul. Bohumínská v úseku Dědičná - Těšínská - investiční záměr" poř. č. 235/2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
105 85. - Zrušení výběrového řízení na obsazení místa člena představenstva obchodní společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
106 7. - Návrh na prodej movitých věcí formou aukce 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
107 68. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce hmotného majetku 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
108 7.VZ - Provádění úklidových prací v objektech Útulku pro psy v roce 2018 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
109 15.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace úpravy výsadbových míst dvanácti stromů na Prokešově náměstí 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
110 6. - Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
111 40. - Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Ostravě 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí)
112 1.ORG - Návrh na schválení termínu 26. mimořádné schůze rady 9 9
(Pozn: Hlasování o 26.MR dne 20.12.2017)