Výsledky hlasování na zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 14.11.2017
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 109. schůze rady města konané dne 14.11.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura,MBA, primátor)
2 53. - Rezignace Ing. Zuzany Ožanové na mandát členky Zastupitelstva města Ostravy, na členku Finančního výboru ZM a na předsedkyni a členku Komise pro dopravu RM 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 55. - Výběrové řízení na člena představenstva obchodní společnosti Krematorium Ostrava, a.s. - doplnění členů výběrové komise 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
4 58. - Rozhodnutí o uzavření dohody o plné moci s JUDr. Petrem Pyšným, advokátem 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního)
5 57. - Soudní spor se společností Atregia s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
6 41. - Návrh na poskytnutí peněžitého daru sdružení Kingston Ostrava Circle, se sídlem v Kingston upon Thames, Velká Británie, na vydání knihy "Ostrava and its Jews: Now no-one sings you Lullabies" 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
7 5.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku VIP prezentačních materiálů v roce 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí odboru kancelář primátora)
8 40. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do SRN (Rosenheim) a do Francie (Paříž) ve dnech 17. - 21.10.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
9 42. - Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt "Fit park ve Staré Bělé" v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje 11 11
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta městského obvodu Stará Bělá)
10 47. - Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost pro projekt „Zvýšením odborných kompetencí k lepší profesionalitě a efektivitě městského obvodu Krásné Pole“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, starosta městského obvodu Krásné Pole)
11 48. - Schválení změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Posílení strategického a finančního řízení a rozvoj lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Poruba“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
12 52. - Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na projekt Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě III. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta městského obvodu Poruba)
13 31. - Návrh na poskytnutí mimořádné účelové dotace v oblasti rodinná politika z rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Radomír Mandok, předseda komise pro rodinnou politiku RM)
14 32. - Návrh na změnu stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičního příspěvku poskytnutého Domovu pro seniory Iris, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: RNDr. Oldřich Šeremek, ředitel Domova pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské hory, příspěvková organizace)
15 39. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
16 46. - Návrh na vyřazení a prodej přebytečného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Schikorová, ředitelka Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
17 3. - Žádost TJ Sokol Ostrava Zábřeh o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy na realizaci Zimních Sokolských přeborů minižactva 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
18 4. - Žádost Way of Warrior z.s. ­ mezinárodní federace bojových umění o poskytnutí mimořádné dotace na pořádání Mistrovství Evropy v Brazilském Jiu Jitsu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
19 1.VH - Výkon působnosti valné hromady společnosti DK POKLAD, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
20 1.MZP - Projednání návrhu usnesení valné hromady obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. formou per rollam 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
21 43. - Návrh na přijetí majetkoprávních úprav k nemovitým věcem nacházejícím se ve strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov, v ploše "A" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
22 5. - Návrh koupit nemovité věci v k. ú. Hrabůvka, Moravská Ostrava, Zábřeh nad Odrou a Vítkovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
23 6. - Návrh na vydání předchozího souhlasu rady města s prodejem nemovitých věcí městskými obvody Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovice 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
24 9. - Návrh koupit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit nemovitou věc v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava městskému obvodu Polanka nad Odrou 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
25 10. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Poruba, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
26 11. - Návrh na záměr města neprodat a na záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 4173/7 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
27 19. - Návrh na souhlas s trvalým odnětím plnění funkcí lesa pozemku v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, pro statutární město Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
28 20. - Souhlas se vstupem na pozemky a návrh na záměr výpůjčky části pozemků v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
29 21. - Návrh na souhlas s umístěním odplyňovacího vrtu VM-OV č. 189 včetně pěšího přístupu v pozemku ve vlastnictví SMO v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, pro Green Gas DPB, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
30 22. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene evid. č. 1597/2016/MJ s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s OVANET a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
31 23. - Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN, podzemního kabelového vedení VN, NN a nadzemního vedení NN včetně sloupu a jistící skříně a uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
32 24. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k. ú. Koblov, obec Ostrava, s DIAMO - státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
33 25. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
34 26. - Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací s F.P. a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s vlastníkem pozemku 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
35 27. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením nájemní smlouvy na nebytové prostory v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava pro městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
36 28. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města vypůjčit části pozemků v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
37 29. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu na část nemovitosti v k.ú. Bartovice, obec Ostrava formou dodatku č. 1. Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu k částem pozemků v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava formou dodatku č. 1. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
38 30. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se společností Residence Foerstrova, s.r.o. 11 11
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
39 33. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů, uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
40 34. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (k. ú. Moravská Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
41 35. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
42 36. - Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
43 49. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy formou uzavření dodatků, návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
44 51. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k pozemku v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
45 54. - Návrh na záměr pronajmout část pozemku v k. ú. Svinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí odboru majetkového)
46 2.MZP - Návrh na mimosoudní řešení sporu ve věci nároku na bezplatné odstranění vad díla „Cyklostezka ­ komunikace v bermě ­ úsek lávka na Kamenec, lávka ke hradu“ se společností D.I.S., spol. s r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, MPA, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
47 1. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v rámci stavby "Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
48 12. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1787/217/OI/VZKÚ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
49 13. - Návrh na Uzavření Smlouvy o společném zadání veřejné zakázky "Příprava Městského stadionu na IAAF Continental Cup - Ostrava 2018" a úpravě vzájemných práv k a povinností a vztahů k třetím osobám 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
50 14. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
51 18. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací v rámci stavby "Rekonstrukce VO oblast Antonína Brože" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
52 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování projektových dokumentací a výkon autorského dozoru pro stavbu "Rekonstrukce výustního objektu Lužická II" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního)
53 2.VZ - Veřejná zakázka "Demolice ČOV Zábřeh", poř.č. 175/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 4.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace Pustkoveckého údolí (PD+AD+IČ)", poř. č. 190/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
55 8.VZ - Veřejná zakázka "PZ Mošnov - regulační stanice plynu ", poř. č. 195/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
56 9.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace - ul. Klasná", poř. č. 237/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
57 10.VZ - Veřejná zakázka "PZ Mošnov - kácení dřevin a sanace území", poř. č. 226/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
58 15. - Návrh na přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
59 16. - Odpověď na dopis městského obvodu Svinov ze dne 29.06.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
60 17. - Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v majetku města svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a k nabytí nemovitostí do majetku města 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
61 37. - Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od společnosti OKK Koksovny, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
62 38. - Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
63 2. - Návrh na odpis 40 nedobytných pohledávek statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
64 45. - Úpravy rozpočtu r. 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
65 3.VZ - Veřejná zakázka "Rating SMO", poř. č. 193/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
66 50. - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení mimořádného vlaku po Ostravsko-karvinském revíru dne 18.11.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
67 56. - Modernizace stávajícího světelného signalizačního zařízení v návaznosti na provedenou rekonstrukci ulice Českobratrská 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
68 8. - Návrh na naložení s neupotřebitelným a přebytečným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
69 44. - Vydání souhlasu s napojením IO-03 Přípojka plynu v rámci stavby „Sportovní areál U Cementárny 2. etapa“ ze stávajícího STL plynovodu ve vlastnictví SMO 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
70 6.VZ - Zadání veřejné zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních služeb na období od 1.1.2018 do 31.01.2021 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
71 7.VZ - Veřejná zakázka "Opravy omítek, dlažby a obkladů budovy PIANO MSIC", poř. č. 216/2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)