Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:24:26
bod č. 6.VZ - Zadání veřejné zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních služeb na období od 1.1.2018 do 31.01.2021
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07794/RM1418/109          .....             84

1) rozhodla
na základě výsledků elektronického 
výběrového řízení o pořadí nabídek a 
výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné 
zakázce na poskytování mobilních 
telekomunikačních služeb, kterou je nabídka společnosti O2 Czech 
Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO: 
60193336 za jednotkové ceny dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro