Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:21:46
bod č. 44. - Vydání souhlasu s napojením IO-03 Přípojka plynu v rámci stavby „Sportovní areál U Cementárny 2. etapa“ ze stávajícího STL plynovodu ve vlastnictví SMO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07793/RM1418/109          .....             84

1) souhlasí
s vydáním souhlasu s napojením přípojky plynu IO-03 
v rámci stavby "Sportovní areál U Cementárny 
2.etapa" ze stávajícího STL plynovodu ve 
vlastnictví SMO, za podmínek vyplývajících 
ze stanoviska č. 6102/1702012/17/Gv   ze dne 9.11.2017    společnosti 
HOMOLA a.s., která na stávajícím plynovodu 
provádí kontrolní činnost

07793/RM1418/109          .....             84

2) ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy

vystavit a zaslat žadateli souhlas dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 15.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro