Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:20:01
bod č. 50. - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení mimořádného vlaku po Ostravsko-karvinském revíru dne 18.11.2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07790/RM1418/109          .....             09

1) rozhodla
a) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve 
výši 20 tis. Kč SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, IČO: 
05424089, se sídlem: Ostravská 661/46, Horní Těrlicko, 735 
42 Těrlicko, na vypravení mimořádného vlaku po 
Ostravsko-karvinském revíru dne 18.11.2017

b) o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu


07790/RM1418/109          .....             09

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se:

s n í ž í:

kapitálové výdaje na:

§ 2212, pol. 6121, ORG 0000000003093, ORJ 0100               
 o 20 tis. Kč

z v ý š í:

běžné výdaje na:

§ 3319, pol. 5222, ORJ 0100                        
          o 20 tis. Kč

07790/RM1418/109          .....             09

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření

Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 24.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro