Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:18:38
bod č. 45. - Úpravy rozpočtu r. 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07788/RM1418/109          .....             07

1) schvaluje
úpravu závazného ukazatele příspěvkové 
organizaci Dětské centrum Domeček - snížení 
neinvestičního příspěvku o 55 tis.Kč

07788/RM1418/109          .....             07

2) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se

z v y š u j í

- nedaňové příjmy

na § 6310, pol. 2149, ORJ 120 o 18 tis.Kč (C.6.)

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35015 o 15 tis.Kč (A.2.)

- neinvestiční transfery od krajů

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 201 o 55 tis.Kč (A.1.)

- běžné výdaje

(C.1.) na ORJ 136, § 2219, pol. 5171 o 100 tis.Kč

                § 3639, pol. 5153 o 145 tis.Kč

                § 6171, pol. 5132 o 25 tis.Kč

(C.2.) na ORJ 230, § 2321, pol. 5169 o 1 000 tis.Kč

                § 2219, pol. 5169, org. 3233 o 89 tis.Kč

(C.3.) na ORJ 300, § 3799, pol. 5139 o 15 tis.Kč

                      pol. 5169 o 113 tis.Kč 

(C.4.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5137 o 850 tis.Kč

                      pol. 5139 o 70 tis.Kč

                      pol. 5171 o 150 tis.Kč

- kapitálové výdaje

(C.2.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3200 o 18 tis.Kč

                § 3631, pol. 6121, org. 4321 o 14 tis.Kč

                § 2321, pol. 6122, org. 7329 o 2 300 tis.Kč 

                § 3612, pol. 6121, org. 1017 o 46 tis.Kč 

- neinvestiční transfery

na § 3529, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 201, org. 4245 o 55 tis.Kč (A.1.)

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35015, org. 4241 o 15 tis.Kč 
(A.2.)

- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 7608, org. 604 o 414 tis.Kč 
(C.5.)

                  ORJ 120, org. 504 o 18 tis.Kč (C.6.)     
   
z v y š u j e rozpočtová rezerva

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120 o 55 tis.Kč (A.1.)

s n i ž u j í

- běžné výdaje

(C.1.) na ORJ 136, § 3639, pol. 5171 o 245 tis.Kč

                § 6171, pol. 5171 o 25 tis.Kč

(C.2.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5171 o 3 300 tis.Kč

                § 3639, pol. 5169 o 89 tis.Kč 

na § 6171, pol. 5162, ORJ 133 o 1 070 tis.Kč (C.4.)


- kapitálové výdaje

(C.2.) na ORJ 230, § 6409, pol. 6909 o 64 tis.Kč

                § 3631, pol. 6121, org. 4042 o 14 tis.Kč

neinvestiční transfery

na § 3529, pol. 5331, ORJ 170, org. 4245 o 55 tis.Kč (A.1.)

 převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

na § 6330, pol. 5347, ORJ 120, ÚZ 7608, org. 504 o 414 tis.Kč 
(C.5.)

s n i ž u j e účelová rezerva odboru strategického 
rozvoje

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3636 o 128 tis.Kč (C.3.)

Městský obvod Ostrava-Jih (C.5.)

- sníží převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 504 o 414 tis.Kč

         pol. 4137, org. 504 o 18 tis.Kč

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 7608, org. 604 o 414 tis.Kč

- sníží běžné výdaje na § xxxx, pol. 5xxx, 
ÚZ 7608 o 414 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na § 
xxxx, pol. 6xxx, ÚZ 7608 o 414 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na § xxxx, pol. 
5xxx o 18 tis.Kč

07788/RM1418/109          .....             07

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu

realizovat schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro