Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:16:19
bod č. 17. - Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v majetku města svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a k nabytí nemovitostí do majetku města
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07784/RM1418/109          .....             89

1) vydává
předchozí souhlas k nabytí dle čl. 7, odst. (3), písm. c) 
a k pronájmu dle čl. 7, odst. (9), písm. u) obecně 
závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, Statut 
města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, dle 
předloženého materiálu

07784/RM1418/109          .....             89

2) nevydává
předchozí souhlas k pronájmu dle čl. 7, odst.(9), písm. u) 
obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013, 
Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
pod číslem 110 b) - městský obvod Moravská Ostrava a 
Přívoz dle předloženého materiálu

07784/RM1418/109          .....             89

3) schvaluje
spolufinancování oprav a rekonstrukcí nemovitých 
věcí, uvedených v bodě 1a) pod číslem 109 
předloženého materiálu, ve výši 90% 
skutečných nákladů, maximálně však ve 
výši 14,4 mil. Kč v roce 2018 a 11,25 mil. Kč v roce 2019


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro