Zasedání č. 201743 - 109. schůze rady města Dne 14.11.2017 10:12:38
bod č. 15. - Návrh na přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
(Poznámka: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
07782/RM1418/109          .....             89

1) rozhodla
o přijetí dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu

od poskytovatele: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

na projekt "Územní studie č. 01/2017" ze 
specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a 
uplatňování dokumentů územního rozvoje, 
výzva č. 9 Územní studie dle podmínek viz. 
příloha č. 1 a 2 předloženého materiálu

07782/RM1418/109          .....             89

3) ukládá
Magistrátu města Ostrava - útvaru hlavního architekta a 
stavebního řádu

zabezpečit všechny potřebné úkony spojené s 
realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing.arch. Cyril Vltavský, MPA, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu
Termín: 30.04.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Vladimír Cigánek : Pro